LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2560ชี้บอร์ด ก.ค.ศ.ใหม่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จ กรรมการไม่กล้าแย้ง เป็นแค่ ‘ตรายาง’ รัฐมนตรี ศธ. 27 มี.ค. 2560อาชีวะจำเป็นต้องใช้คนไม่มีตั๋วครูมาสอน 27 มี.ค. 2560โรงเรียนสันทรายหลวง เปิดสอบครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัคร 3-12เมษายน 2560 27 มี.ค. 2560รับเยอะ 151 อัตรา กรมบังคับคดี เปิดสอบพนักงานราชการ 127 อัตรา (รอบทั่วไป) และรอบบุคคลพิการ 24 อัตรา 27 มี.ค. 2560โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัคร22-28มี.ค.60 27 มี.ค. 2560โรงเรียนวัดสระเกศ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัคร 27-31 มี.ค.2560 27 มี.ค. 2560โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน รวม 61 อัตรา 27 มี.ค. 2560กศจ.ราชบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย 22 สาขาวิชา 162อัตรา สมัคร29มี.ค.-4เม.ย.2560 27 มี.ค. 2560จุฬาทำโพลพบ84%ค้านเปิดกว้างสอบครู 27 มี.ค. 2560หลักสูตรครู 5 ปีไม่ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (14พ.ย.2559)

  • 16 พ.ย. 2559 เวลา 09:46 น.
  • 7,743 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (14พ.ย.2559)

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

      ประกาศกระทรวงฯ ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  2 เรื่อง คือ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จึงออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปจัดทำหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 การจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 ที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2561

ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^