LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2559( แชร์ด่วนๆ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,000อัตรา ปีพ.ศ.2560 22 ต.ค. 25593 เขตประกาศแล้ว! รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 64 อัตรา เงินเดือน 17,000บาท 22 ต.ค. 2559สพม.40 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 24 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 22 ต.ค. 2559รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 20 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 22 ต.ค. 2559โรงเรียนนนทรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 21 ต.ค. 2559สพม.8 เรียกบรรจครูผู้ช่วย 20 อัตรา - รายงานตัว 25 ตุลาคม 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.กำแพงเพชร เรียกบรรจครูผู้ช่วย 55 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤศจิกายน 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.สระแก้ว เรียกบรรจครูผู้ช่วย 57 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤศจิกายน 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.หนองบัวลำภู เรียกบรรจครูผู้ช่วย 45 อัตรา - รายงานตัว 28 ตุลาคม 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 31 ตุลาคม 2559

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

  • 27 ก.ย. 2559 เวลา 22:31 น.
  • 7,884 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน "อส.มหาดไทย" สูงสุด 13,285 บาท

        มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดมหาดไทยทั่วประเทศ สูงสุด 13,285 บาท ส่วน “อาสาสมัครคนใด” ค่าตอบแทนไม่ถึง 1 หมื่นบาท ให้ปรับเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเป็น 1 หมื่นบาท
       
       วันนี้ (27 ก.ย.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
       
       “อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
       
       ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙”
       
       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
       
       ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
       
       “ข้อ ๑๗ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาท แต่เมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ผู้ใดได้รับเงินตามวรรคหนึ่งรวมกันไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจนเมื่อรวมกับเงินค่าตอบแทนแล้วถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท”
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
       อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
       
       มีรายงานว่า ปัจจุบันอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 46 กองร้อยใน 46 จังหวัด พบว่าปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทยมีการสั่งใช้กำลังพลสมาชิก อส.ประจำกองจำนวนทั้งสิ้น 15,727 อัตรา ในพื้นที่ 75 จังหวัด 877 อำเภอ/กิ่งอำเภอ
       
       ทั้งนี้ ค่าครองชีพชั่วคราวและอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง (อส.) ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งแต่เดิมได้เคยกำหนดอัตราไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555 ว่าหากได้รับค่าตอบแทนเดือนละไม่ถึง 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อบวกกับค่าตอบแทนแล้วเพดานสูงสุดต้องไม่เกิน 12,285 บาท แต่กำหนดเพดานขั้นต่ำว่า ถ้ารวมกันระหว่างค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพ รวมไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้รับไปทั้งหมด 9,000 บาท แต่อัตราที่กำหนดใหม่เพิ่มเป็นค่าตอบแทน 13,285 บาท แต่หากไม่ถึงให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วเพดานสูงสุดต้องไม่เกิน 13,285 บาท และเพดานขั้นต่ำถ้ารวมกันแล้วได้รับไม่เกิน 10,000 บาท ให้ได้รับเป็น 10,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงสนามจากเดิมวันละ 120 บาท เป็นวันละ 200 บาท ซึ่งมีอัตราเท่ากับทหารบกและทหารพราน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 27 กันยายน 2559 14:34 น. (แก้ไขล่าสุด 27 กันยายน 2559 14:45 น.)
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ติดตามข่าวจากเว็บนี้ กดปุ่ม
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!
หรือ แอดมาที่ ID = @kruwandee

Advertisement
^