LASTEST NEWS

29 เม.ย. 2560รวมลิงค์! ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปีพ.ศ.2560 29 เม.ย. 2560แนวทางการอ่านหนังสือสอบบรรจุครูผู้ช่วย 29 เม.ย. 2560แนวทางการสอบครูผู้ช่วย จากผู้มีประสบการณ์ ได้เรียกบรรจุรอบแรก 28 เม.ย. 2560คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน 28 เม.ย. 2560ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 28 เม.ย. 2560กศจ.กรุงเทพ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 28 เม.ย. 2560สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 28 เม.ย. 2560โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (วุฒิม.6 ขึ้นไป ไม่ต้องใช้วุฒิครู) 27 เม.ย. 2560กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 27 เม.ย. 2560กศจ.ราชบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2560

เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2

  • 03 ธ.ค. 2558 เวลา 08:52 น.
  • 27,816 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2558
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลพรเจริญ

ประกาศเทศบาลตำบลพรเจริญ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหนํง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2558

 ด้วยเทศบาลตำบลพรเจริญ จะดำเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหนํงครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


 จึงประกาศ รับสมัครสอบแขํงขันเพื่อบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหนํง ครูผู้ช่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
 ๑. ตำแหนํงที่จะดำเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุแตํงตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 ๑.๑ ตำแหนํง ครูผู้ช่วย จำนวน ๗ กลุ่มวิชา รวม ๗ อัตรา ดังนี้
 ๑) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
 ๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ชีวะ,ฟิสิกส์) จำนวน ๑ อัตรา
 ๔) กลุ่มวิชาภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา
 ๕) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 ๖) กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๗) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

 ๑.๒ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 ๑)ตำแหนํงครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท
 ๒)ตำแหนํงครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท


๒.๒ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  ๒.๒.๑ มีคุณวุฒิไมํต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนํงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกลําวต้องผํานการอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยูํก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบบวําวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหนํงคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบแขํงขัน ( รายละเอียดตามเอกสาร ก แนบท้ายประกาศนี้ )
  ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือใบอนุญาตปฎิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฎิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คุรุสภาออกให้ ที่มีอยูํใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุแตํงตั้ง

๒.๓ พระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 


การรับสมัคร
ผู้สมัครจะสมัครสอบแขํงขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
วันเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ และสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรเจริญ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทร.๐-๔๒๔๘-๗๒๔๐ ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไชต์ www.porncharoen.go.th และ www.tpj-school.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

>> หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย

>> สอบครูผู้ช่วย 7 อัตรา บัญชีแนบ 2 เอกสาร ข
 
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^