LASTEST NEWS

26 ต.ค. 2559พสกนิกรเพชรบูรณ์ 6,000คน แปรอักษรแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ต.ค. 2559สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา 26 ต.ค. 2559วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)และครูอัตราจ้าง รวม 9 อัตรา 26 ต.ค. 2559สกศ.เคาะร่างสุดท้ายพิมพ์เขียวการศึกษาชาติ 15 ปี 26 ต.ค. 2559สพม.18 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 54 อัตรา รายงานตัว 27 ต.ค.2559 25 ต.ค. 2559ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา (สังคมศึกษา+การศึกษาพิเศษ+กายภาพบำบัด) 25 ต.ค. 2559รับครูอัตราจ้าง เงินเดือน 20,000บาท (เงินเดือน+ค่าสอนนอกเวลา) 25 ต.ค. 2559โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา 25 ต.ค. 2559โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา 25 ต.ค. 2559กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2/2559 จำนวน 26 อัตรา

บังคับใช้พรุ่งนี้!! เปิดกฎ ก.พ.อ. 6ข้อ กรณีสั่งขรก.มหา'ลัยออกจากราชการ เหตุไม่ผ่านการประเมิน

  • 14 ก.ค. 2558 เวลา 18:47 น.
  • 6,283 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
บังคับใช้พรุ่งนี้!! เปิดกฎ ก.พ.อ. 6ข้อ กรณีสั่งขรก.มหา'ลัยออกจากราชการ เหตุไม่ผ่านการประเมิน

Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เปิด'กฎก.พ.อ.'6ข้อ! กรณีสั่ง'ขรก.มหา'ลัย'ออก-ไม่ผ่านประเมิน

บังคับใช้พรุ่งนี้!! เปิดกฎ ก.พ.อ. 6ข้อ กรณีสั่งขรก.มหา'ลัยออกจากราชการ เหตุไม่ผ่านการประเมิน


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (14ก.ค.) กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงออกกฎ ก.พ.อ. ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการนั้น ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นเป็นหลัก และให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. นี้ 

ข้อ ๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๐ แล้ว เห็นว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้แจ้งผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกําหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมินในกรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา มีความไม่เป็นธรรม อาจทําคําคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้


ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๓ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ อาจดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
(๒) สั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
(๓) สั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นออกจากราชการกรณีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ มีคําสั่งตามวรรคสอง (๒) ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจนเป็นครั้งที่สองเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ เพื่อสั่งให้ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นออกจากราชการ 

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ มีคําสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการตามข้อ ๔ แล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ และให้แจ้งคําสั่งหรือการปฏิบัติดังกล่าวให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นทราบ 

ข้อ ๖ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎ ก.พ.อ. นี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบคําสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๕ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.พ.อ. 


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นออกจากราชการทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนให้ทางราชการได้มีโอกาสหมุนเวียนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาทําหน้าที่แทน จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.อ. นี้

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.17 น.
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ติดตามข่าวจากเว็บนี้ กดปุ่ม
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!
หรือ แอดมาที่ ID = @kruwandee

Advertisement
^