LASTEST NEWS

01 มี.ค. 2564ข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.เฮถ้วนหน้า ‘อัศวิน’ทุ่มพันล้านแจกคนละ1.2หมื่นช่วยโควิด 01 มี.ค. 2564"สพฐ."เลื่อนจับสลากเข้าอนุบาล เหตุตรงเลือกตั้งท้องถิ่น ศบค.อนุมัติให้รร.เตรียมอุดมฯจัดสอบ 6 มี.ค.นี้ 01 มี.ค. 2564ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนอายุ 65 ขอเออร์ลี่ แบบเอาบำนาญ ได้หรือไม่ 01 มี.ค. 2564ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้ 01 มี.ค. 2564ปีกว่าๆของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”กับการศึกษาไทย 01 มี.ค. 2564โครงการเพชรในตม ปี 64 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที! 28 ก.พ. 2564คลังเร่งเยียวยาข้าราชการ 1 ล้านราย 28 ก.พ. 2564“กนก” ชี้ รมว.ศธ.ใหม่ต้องรู้จริงไม่ยึดติดโควตา อย่าติดกับดักงานรูทีนโครงการสวยหรู 28 ก.พ. 2564ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี 27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564

มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ทุกเอก

usericon

มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกกายภาพบำบัด ล่าสุด 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกการเงินบัญชี 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกบรรณารักษ์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกปฐมวัยอนุบาลศึกษา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกประถมศึกษา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกคหกรรม 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกเกษตร 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกนาฏศิลป์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกทัศนศิลป์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกศิลปศึกษา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทย 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกดุริยางคศิลป์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกดนตรีสากล 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกดนตรีไทย 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกดนตรีศึกษา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกพลศึกษา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกสุขศึกษา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกชีววิทยา 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกเคมี 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกฟิสิกส์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 58
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาเอกภาษาไทย 58
รายละเอียดประกอบด้วย

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
1. ความรอบรู้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
--พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
--พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
-- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความสามารถทั่วไป
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ
การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิจัยทางการศึกษา
- สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความสามารถกับตำแหน่งและวิชาชีพ
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- การประกอบคุณความดี
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- การมีปฏิภาณไหวพริบ
- เจตคติและอุดมการณ์

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.
รายละเอียดประกอบด้วย
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค ความสามารถกับตำแหน่งและวิชาชีพ
ติดตามการประกาศสอบ ทุกหน่วยงานได้ที่
www.แนวข้อสอบงานราชการ.com
Fan page : ข้อสอบทุกตำแหน่ง I Brain media
และ http://teng111.blogspot.com/

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร 061-158-1588
ID Line : bm1588
e-mail : todsaporn620@gmail.com
    
สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน
1.แจ้งเวลาการโอน(ตามสลิปธนาคาร)
2.แจ้งอีเมล์ที่ให้ส่งไฟล์
3.แจ้งตำแหน่งและหน่วยงาน
โทร 061-158-1588
ID Line : bm1588
e-mail : todsaporn620@gmail.com
ส่งเร็วทันใจ ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังการโอนเงิน
todsaporn620 11 ก.ย. 2558 เวลา 21:54 น. 0 2,433
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^