LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2563โรงเรียนท่ากุญชร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 22-28 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 ม.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 131 อัตรา 18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563 17 ม.ค. 2563โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือน 17,000.- บาท 17 ม.ค. 2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ป.โท ของแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ  17 ม.ค. 2563“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช”

ครูวันดีแจกฟรี! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 20 ข้อ กรณีศึกษา

usericon

แจกฟรี!แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 20 ข้อ พร้อมเฉลย สอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ขอให้โชคดีนะครับ
1. Congruent Change หมายถึงข้อใด?
    ก. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง            ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
    ค. การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก            ง. การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
    ตอบ    ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
2. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงข้อใด?
    ก. Congruent Change                ข. InCongruent Change
    ค. Thematic Appcarance Test            ง. Direct Experience
    ตอบ    ข. InCongruent Change
3. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
    ก. เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา            ข. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
    ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง            ง. เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก
    ตอบ     ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
4. “ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น”ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด?
    ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน            ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
    ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา            ง. ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ     ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
    ก. เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก            ข. เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก
    ค. เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย            ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก
    ตอบ     ง. ข้อ ก. ข้อ ค.ถูก
6. ตามปกติของคนเรา เมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆคำตอบที่ได้คือข้อใด?
    ก. อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า
    ข. อาจได้ข้อมูลตามตรง
    ค. อาจได้ข้อมูลจากใจจริง
    ง. อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง
    ตอบ    ก. อาจเสี่ยงที่ตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกกว่า
7. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
    ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์            ข. การสร้างเพ้อฝัน
    ค. การสำรวจประชามติ                ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
    ตอบ     ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน
8. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุดคือข้อใด?
    ก. พ่อ แม่                    ข. ญาติสนิท
    ค. เพื่อน                        ง. ครูและเพื่อน
    ตอบ    ง. ครูและเพื่อน
9. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในด้านใด?
    ก. Behavioral Component            ข. Affective
    ค. Congnitive Component            ง. Imitaiton
    ตอบ     ข. Affective
10. เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นลำดับแรก?
    ก. บ้าน                        ข. โรงเรียน
    ค. ครู                        ง. เพื่อน
    ตอบ     ก. บ้าน
11. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
    ก. เนื้อหา                    ข. กิจกรรม
    ค. จุดประสงค์                    ง. การตอบสนอง
    ตอบ     ค. จุดประสงค์
12. เจตคติหมายถึงอะไร?
    ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
    ข. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
    ค. ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
    ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จำเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
    ข. ภารกิจที่ต้องทำเสมอ
    ค. งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ
    ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน
    ตอบ     ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา
14. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตาม้อใด?
    ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี    ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี    ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี    ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
    ตอบ ง. น้อยกว่า 4 ปี
15. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง?
    ก. มีจรรยาบรรณ                    ข. มีสถาบันวิชาชีพ
    ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง        ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
16. สถาบันวิชาชีพคู คือ ข้อใด?
    ก. คุรุสภา
    ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
    ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ตอบ    ก. คุรุสภา
17. ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
    ก. เคารพ                    ข. ผู้ควรแก่การเคารพ
    ค. หนัก                        ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
    ตอบ     ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
18. วินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
    ก. ปิโย                        ข. ครุ
    ค. ภาวนีโย                    ง. วัตตา
    ตอบ     ค. ปิโย
19. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
    ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
    ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น
    ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
20. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
    ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
    ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
    ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ     ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

โหลดแนวข้อสอบฟรีอีกมากมาย https://www.สอบ.com/ebook
watcharpomg 10 ก.ย. 2559 เวลา 23:13 น. 0 887
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^