LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2562 23 ก.ค. 2562กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (เงินเดือน 15,000.-บาท) สมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2562  23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา" เล็งฟื้น ท่องอาขยาน-หน้าที่พลเมือง-สูตรคูณ ช่วนนร.มีสมาธิ-ผ่อนคลาย 23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัคร5-11ส.ค.62 23 ก.ค. 2562สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา สมัคร 5 – 9 สิงหาคม 2562 23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา"ฟิตจัดเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 เดินหน้าภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 23 ก.ค. 2562สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ 22 ก.ค. 2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ก.ค.เป็นต้นไป

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่

usericon

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข)
รายละอียดสินค้า
**ภาค ก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน *
- วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
- วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
- แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
- แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
- แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
**ภาค ข. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน **
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
___________________________________
รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ
1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท
2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท
3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท
***********************************
นริศรา ขามช่วง
ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7
ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7
ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน
-------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://mysheetstore.lnwshop.com
http://sheetbook31.lnwshop.com
โทร :0973065060
ID line : @lkw8033w @dtp6255c
e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
e-mail : sheetstore.31@gmail.com
(มี@ด้วยนะคะ)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^