LASTEST NEWS

05 ก.ค. 2563กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 62 อัตรา - รายงานตัว 15 ก.ค.2563 05 ก.ค. 2563สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา สมัคร 8-16 ก.ค.2563 05 ก.ค. 2563ด่วนที่สุด! ชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 04 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ก.ค. 2563เลื่อนจ่าย "เงินเดือน" ข้าราชการ กรกฎาคมเร็วขึ้น หลังครม. หยุดชดเชยสงกรานต์ 04 ก.ค. 2563กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 04 ก.ค. 2563กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​16 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 03 ก.ค. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 20-26 ก.ค.2563 03 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 03 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 17 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-15 ก.ค.63

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนระยองวิทยาคม

usericon

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย
1.3 ค่าจ้าง 13,800 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ กลุ่มงานบุคคล โรงเรียนระยองวิทยาคม ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rayongwit.ac.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ 50 คะแนน และประเมินประวัติ แนวคิด วิธีการแนวทางการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก
โรงเรียนระยองวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.rayongwit.ac.th จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป
8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
8.4 การจ้างพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ

9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Pornpimon.s 01 มิ.ย. 2563 เวลา 16:40 น. 0 78
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^