LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2563ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1163 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีโรงเรียนสำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 26 ก.พ. 2563แนะรัฐผุด“ชิม ช้อป ใช้”ช่วยผู้ปกครองจ่ายค่าเทอม 26 ก.พ. 2563สพม.36 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว แล้ว!! 26 ก.พ. 2563ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้าน 26 ก.พ. 2563เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา 26 ก.พ. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2563 26 ก.พ. 2563ข่าวดี ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.นครสวรรค์ 6 อัตรา- รายงานตัว 9 มี.ค.2563 นี้ 26 ก.พ. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการ 13 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 26 ก.พ. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 111 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 - 26 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 2563กทม.สั่งปิด437รร. ช่วง26-28กุมภาพันธ์ ฝุ่นพิษพุ่งทั่วพื้นที่

เตรียมความพร้อมสู่สนามสอบครู ที่นี่ แนวข้อสอบที่ตรงจุดที่สุด

usericon

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
จำนวน 170 อัตรา

การรับสมัคร
-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ติดตามรายละเอียด คลิ๊กที่นี่เลย http://kon-korsorb.blogspot.com/2016/02/2-6-19-281.html

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
จำนวน 86 อัตรา

การรับสมัคร
-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ติดตามรายละเอียด คลิ๊กที่นี่เลย http://kon-korsorb.blogspot.com/2016/02/2-6-19-281.html


เนื้อหาข้อสอบ
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (150 คะแนน)
2. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)
3. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(50 คะแนน)

ซึ่งในทั้ง 3 ภาคนี้ จะแบ่งออกเป็นรายละเอียดย่อยๆ ดังนี้ค่ะ

1. ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (รวม 150 คะแนน) แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ความรอบรู้ (50 คะแนน)
1.1 แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ(พระราชบัญญัติ)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย

2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความการสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ (50 คะแนน)
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
+++++++++++++++++++++++++++++++

2. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบ ในรูปแบบไฟล์ pdf. ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ ปริ้นอ่านได้ทันที ไม่ต้องรอนาน อ่านได้ง่าย ตรงประเด็น
อัดแน่นด้วยคุณภาพ เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ส่งเป็นไฟล์ pdf. ทางอีเมลล์ในราคาเพียง 389 บาท
แบบเล่มส่ง EMS ในราคา 680 บาท รวมค่าส่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-2624702
Line : wac57
wac2557@gmail.com

ช่องทางการชำระเงิน
ชื่อบัญชี : วันเพ็ญ วันชูเพลา
ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซี มหาสารคาม
954-0-23085-3
ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี มหาสารคาม
987-0-07552-1

wac2557 19 ก.พ. 2559 เวลา 13:26 น. 0 652
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^