LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น 10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา

ด่วนประกาศรับสมัครครู 2 อัตรา

usericon

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน
*********************
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้
    ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์         จำนวน     ๑ อัตรา
    ครูผู้สอนไฟฟ้ากำลัง        จำนวน ๑ อัตรา

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/
            วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            (ช่างยนต์) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) /วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์) /
            เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร
        - อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
        - มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
        - มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ชื่อสัตย์ อดทน
        - มีความพร้อมในการอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้ากำลัง
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
            ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไฟฟากำลัง วุฒิ วศบ. (วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต) หรือ
            วุฒิ คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) หรือ วุฒิ อสบ. (อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต) หรือ
            วุฒิ ปทส. (ไฟฟ้า)
            - อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
        - มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
        - มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ชื่อสัตย์ อดทน
        - มีความพร้อมในการอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
         การรับสมัคร
         วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ    
        ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๘ บ้านโคกชุมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

    เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
    - สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
        - หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
        ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
        
โทร 065-2439239
รายละเอียด = https://drive.google.com/file/d/1hZEFjZP5IW1j7kpw5_7itFJ9A6hNAGU2/view?usp=sharing
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^