LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

รับสมัครพนักงานราชการเอกคอมพิวเตอร์

usericon

รับสมัครพนักงานราชการเอกคอมพิวเตอร์
สอบถาม 088-4278417 ประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ............................................................     ด้วยโรงเรียนบ้านวังขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ (โดยอนุโลม) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก      1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ (1)    มีสัญชาติไทย (2)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (3)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (4)    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (5)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ (6)    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (7)    ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (8)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (9)    ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (10)     ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ (11)     ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น (12)     ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ      1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1)    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้สอน 1)มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ. กำหนด กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอก - คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - คอมพิวเตอร์ศึกษา - วิทยาการคอมพิวเตอร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - ธุรกิจคอมพิวเตอร์ - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - ศาสตร์คอมพิวเตอร์ - อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ - เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 2.1 ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (1) จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี เอกคอมพิวเตอร์ หรือเอกที่สามารถเทียบเคียงกับเอกคอมพิวเตอร์ ได้ (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2.2    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ (1)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2)    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ (3)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (4)    ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (5)    ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 2.3    อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา 2.4    เงินเดือนและค่าครองชีพ เดือนละ 15,000 บาท 3. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านวังขวัญในระหว่าง วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2556 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.3 ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านวังขวัญ 3.4 ใบรับรองวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.5     ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.6     ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 3.7    บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.8    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 3.9    ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตามตารางกำหนดการสอบ ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 5. วิธีการคัดเลือก      ดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งโดย ประเมินจากข้อ 6 6. หลักสูตรการคัดเลือก ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินภาคปฏิบัติและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 1. ภาค ก ( 100 คะแนน ) 1.1 ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน ( 50 คะแนน ) 1.2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน ( 50 คะแนน ) 2. ภาค ข 2.1 ประเมินภาคปฏิบัติ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานจริง(50 คะแนน) 3. ภาค ค 3.1 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) ( 50 คะแนน ) วัน เวลา     การประเมินสมรรถนะ     คะแนนเต็ม     วิธีการประเมิน 11 พฤษภาคม 2556 09.00 น. - 11.00 น. 12.00-15.00 น. 16.00-17.00 น.      ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ความรู้เฉพาะตำแหน่ง(วิชาเอก) ภาค ข สอบภาคปฏิบัติ การลงระบบปฏิบัติการWindows,สร้างเวปไซต์ประเภทเว็ป Editorแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง      (100) (25) (25) (50) (50) (50)      สอบข้อเขียน สอบข้อเขียน สอบข้อเขียน ปฏิบัติจริง สัมภาษณ์,สังเกต 7. กำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือก สอบคัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 8. เกณฑ์การตัดสิน      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน การประเมินภาคปฏิบัติและ การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ ภาค ก. มากว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะภาค ข. มากว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าหากคะแนนรวมยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะภาค ค. มากว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า และถ้าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครในลำดับเลขที่น้อยกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า      ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องธุรการโรงเรียน บ้านวังขวัญ 9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชี         การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะคัดเลือกผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปมาแทนตามลำดับ 10. การสั่งจ้าง 10.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบทั่วไป ตามที่ได้รับการคัดเลือก และรับอัตราจ้างตามตำแหน่งระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้การสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อทางโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณการจ้างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 แล้วเท่านั้น 10.2 การรายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้าง จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ หากพ้นเวลา จะพิจารณาสั่งจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ 10.3 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556                         (ลงชื่อ)                              (นายไตรภพ สุเมรุไหว)                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ งานบุคลากร. โทร. 088-4278417 หลักสูตรการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ 29 เมษายน พ.ศ. 2556) ............................................................. ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความเข้าใจ วิชาชีพครู ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาชีพครู ด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้ 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.4 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 1.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.5.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1.5.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1.5.7 กฎกระทรวง ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้ 2.1 หลักการศึกษา 2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ภาค ข. ประเมินภาคปฏิบัติงาน โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน การลงระบบปฏิบัติการWindows,สร้างเวปไซต์ประเภทเว็ป Editorแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) ให้ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้ 1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 2. บุคลิกภาพ 3. การมีปฏิภาณไหวพริบ 4. การมีปฏิสัมพันธ์ 5. เจตคติ ......................................................................... ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    วัน เดือน ปี 1    ประกาศรับสมัคร     29 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2556 2    รับสมัครคัดเลือก    3-9 พฤษภาคม 2556 3    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบข้อเขียน,ประเมินสมรรถนะ,สัมภาษณ์     10 พฤษภาคม 2556 4    สอบข้อเขียน,ประเมินภาคปฏิบัติ,สัมภาษณ์     11 พฤษภาคม 2556 5    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     ภายใน 12 มีนาคม 2556 6    รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง     13 มีนาคม 2556 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรตำแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ …………………………………………………………. ๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ ๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน ๓. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... ๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ ๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล...................................... อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... ๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถพิเศษ คือ................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ๗. ขอสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านวังขวัญ                         (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร                              (..................................................)                     ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๕๖
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^