LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564 27 ก.พ. 2564เป็นนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนไม่สนใจ 27 ก.พ. 256450 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน 27 ก.พ. 2564กศจ.ลำพูน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 10 วิชาเอก จำนวน 17 อัตรา 27 ก.พ. 2564อีก 10 ปี ข้างหน้ากับครูสาขาที่ขาดแคลน 27 ก.พ. 2564เปิดใจ "ณัฏฐพล-อดีตรมว.ศธ." หลังได้รับอิสรภาพ 26 ก.พ. 2564สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. 26 ก.พ. 2564จับตา “พีระพันธุ์” คุมศึกษาฯ 26 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ 26 ก.พ. 2564รร.เอกชน 524 โรง ยอมคืนค่าธรรมเนียมอื่นมูลค่า 561ล้านบาทให้ผู้ปกครอง

อัปเดทล่าสุด สอบกรมศุลกากร ครบทุกตำแหน่ง +นักวิชาการศุลกร+นิติกร

usericon

1. แนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

1. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

2. ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากรและความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

3. ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

4. สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

5. สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

6. แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new

7.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

8.ความผิดทางศุลกากร

9.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศุลกากร การตรวจสอบพิกัดฯ

10.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

11. แนวข้อสอบ Conversation

12. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

13. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

14. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar และ Reading

15.ประวัติกรมศุลกากร

16. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

17. แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณของข้าราชการ

18. สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469

19. หลักการเก็บภาษีเบื้องต้น

20. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 58

2. แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent)

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- ข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new

- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new

- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร

- แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 58

- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew

3. แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานธุรการ กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

-ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- การเขียนหนังสือราชการ

- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

- ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)

- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ

- ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 58

- แนวข้อสอบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ

4. แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

-ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุด1 และ 2

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- กฎหมายปกครอง

- การพิทักทรัพย์

- การฟื้นฟูกิจการ

- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1 และ 2

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย

- แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบลักษณพยาน (ป.วิอาญา)ชุดที่ 1

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- สรุปพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2485

- สรุปสาระสำคัญกฎหมายอาญา

5. แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับกรมศุลกากร

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

- สรุป_ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร__พศ_2543

- สรุปพระราชบัญญัติศุลกากร__พุทธศักราช_2469

- แนวข้อสอบจริยธรรมจรรยาบรรณ

- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์(อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด

- กลศาสตร์ของเหลวnew

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล

- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new

- แนวข้อสอบกลศาสตร์new

- แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ new

- แนวข้อสอบช่างกล

- แนวข้อสอบช่างเทคนิคnew

- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าnew

- ระบบยานยนต์new

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์

ครบทุกเนื้อหาที่สอบ

รวมที่สุด....ของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์และปริ้นอ่านได้ทันทีวันเดียวได้โดยไม่ต้องรอนาน

อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว

เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ในราคาเพียง 389 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

โทร : 088-5624404

ID Line : onchun3003

e-mail : onchun3003@gmail.com

การชำระสินค้า

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-07980-4 ชื่อบัญชี อรสุดา ชุนบุญมา ประเภท

ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 947-201299-6 ชื่อบัญชี อรสุดา ชุนบุญมา

สิ่งที่ท่านต้องแจ้งหลังการโอนเงิน

1.แจ้งเวลาการโอน(ตามสลิปธนาคาร เช่น 12.00น. หรือถ่ายสลิปแจ้งมา)

2.แจ้งอีเมล์ที่ให้ส่งไฟล์

3.แจ้งตำแหน่งและหน่วยงานที่สอบ

ส่งเป็นข้อความแจ้งมาได้ที่

โทร : 088-5624404

ID Line : onchun3003

e-mail : onchun3003@gmail.com

ส่งให้ทันทีหลังการโอนเงิน ไม่เกิน 30 นาที
Onchun3003 26 พ.ย. 2558 เวลา 14:49 น. 0 388
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^