LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2564"ณัฏฐพล" โพสต์ขอบคุณบุคลากรศธ. ขอฝากอนาคตการศึกษาไทยไว้ด้วย 25 ก.พ. 2564ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของ นร.พิการในสังกัด สช. เพิ่มขึ้น 35% จากฐานเดิม 24 ก.พ. 2564นำเข้าครูแคนาดาสอนฟุดฟิดฟอไฟ 24 ก.พ. 2564สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประกาศภายใน 27 เม.ย. รับสมัคร 5-11 พ.ค.2564 24 ก.พ. 2564ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์!/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64) 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 62 เขต 24 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สรรหาข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญสูง 24 ก.พ. 2564ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะผอ.สถานศึกษา 24 ก.พ. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2564

คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556

usericon

คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556
คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน ศอ.บต. ล่าสุด 2556 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12393 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศอ.บต. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 ล่าสุด+อัปเดท http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11179 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 คู่มือเตรียมสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5987 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก หลายตำแหน่งเช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา 2 นายช่างไฟฟ้า 2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3 นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3 วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12808 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 _ชุด 124 ข้อ_ แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แนวข้อสอบ พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547 คู่มือเตรียมสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.) 2556 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12807 แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบแนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. ท้องถิ่น 2556 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12806 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 - แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คู่มือเตรียมสอบ พรบ. อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12706 คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับรถยนต์ อบต.อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12349 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบช่างยนต์ - สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ - แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 - แนวพระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12243 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง xxx้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - แนวข้อสอบช่างยนต์ - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 - สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ - แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 - พระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549) รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น (อปท.) 2555 นี้ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12133 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน - แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=446 คู่มือเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11173 คู่มือเตรียมสอบพนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=459 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1669 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่สอบ ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง - แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา 100 ข้อ (อธิบายวิธีคิด) - แนวข้อสอบพนักงาน อปท. _500 ข้อ_ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง - แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 - แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง - การควบคุมการก่อสร้าง - การบริหารงานก่อสร้าง คู่มือเตรียมสอบ ปลัด อบต (เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น) http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11272 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11174 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 คู่มือเตรียมสอบพนักงานทะเบียนและบัตร อบต. อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10912c จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร พนักงาน อบต. เทศบาล ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (เนื้อหา) - ข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 - ข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ข้อสอบ พรบ.เทศบาล - ข้อสอบ พรบ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม_ปรนัย - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน - แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร แนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเฉลย http://www.thaionline1.com/read.php?tid=460 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=8746 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาลใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากประกอบด้วย ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5674 คู่มือเตรียมสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3518 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน - แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 - แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 - รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2554 - แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 - แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - รวมข้อสอบเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 500 ข้อ คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3517 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ประกอบด้วย - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - ข้อสอบถามตอบ พนังงานส่วนตำบล - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_ - ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด_ - ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ - แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ_ - แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งพัสดุ คู่มือเตรียมสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2436 แนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖) ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1345 คู่มือเตรียมสอบ อบต. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ๓ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1313 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1309 คู่มือเตรียมสอบเกี่ยวกับงานธุรการ ภาค ข อบต. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=68 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=944 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 พนักงาน อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=466 คู่มือเตรียมสอบ พนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งพนักงานบุคลากร http://www.thaionline1.com/read.php?tid=469 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=463 คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=82 ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท * ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=lek.pisi@hotmail.com]lek.pisi@hotmail.com[/email] **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai * ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 * ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. ** ดูเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12988
28 เม.ย. 2556 เวลา 13:34 น. 0 1,631
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^