LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564สพฐ. มีหนังสือด่วนที่สุด! ให้ครูรับชมกิจกรรม  “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” 12-25 พ.ค.2564 11 พ.ค. 2564ลิงก์รับชมถ่ายทอดสด แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 11 พ.ค. 2564สพฐ.แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน 09 พ.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขรก.ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สอบผ่านได้เกียรติบัตรทาง E-mail 09 พ.ค. 2564SEAMEO เล็งปฏิรูปพัฒนาครูยกระดับการศึกษาอาเซียน 09 พ.ค. 2564สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จัดทำบทเรียนออนไลน์ 13 หลักสูตร รวม 44 หลักสูตรย่อย ทำแบบทดสอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที! 09 พ.ค. 2564รับเยอะ 21 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานฯ สมัครออนไลน์ 09 พ.ค. 2564โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค.2564 09 พ.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 17,000.- บาท 08 พ.ค. 2564โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 10-21 พฤษภาคม 2564

เจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ง

usericon

เจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ง
ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ งานราชการ ข่าวล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ

ข้อ 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีกี่มาตรา

ก. 2 มาตรา

ข. 3 มาตรา

ค. 4 มาตรา

ง. 5 มาตรา

ข้อ 2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ถือใช้ตั้งแต่เมื่อไร

ก. 23 มีนาคม 2542

ข. 24 มีนาคม 2542

ค. 23 เมษายน 2542

ง. 24 เมษายน 2542

ข้อ 3. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา

ก. 136 มาตรา

ข. 137 มาตรา

ค. 138 มาตรา

ง. 139 มาตรา

ข้อ 4. ประธานกรรมการในคณะกรรการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติคือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ง. ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อ 5. ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อ 6. การปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในเรื่องใด

ก. เปลี่ยนแปลงคำว่า “ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”

ข. เปลี่ยนแปลงคำว่า “ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 7. การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. รองนายทะเบียนสหกรณ์

ค. ผู้ตรวจการสหกรณ์

ง. ผู้สอบบัญชี

ข้อ 8. กพส. เป็นชื่อย่อของอะไรในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

ก. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ข. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ค. กองทุนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ

ง. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อ 9. จำนวนของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นอย่างไร

ก. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน

ข. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน

ค. มีจำนวนไม่เกิน 15 คน

ง. มีจำนวนไม่เกิน 10 คน

ข้อ 10. การประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีการประชุมที่สำคัญรวม กี่ครั้ง

ก. 1 ครั้ง

ข. 2 ครั้ง

ค. 3 ครั้ง

ง. ไม่จำกัดครั้ง

ข้อ 11. ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยตีความในข้อบังคับตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือผู้ใดบ้าง

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค. สหกรณ์จังหวัด

ง. ถูกหมดทุกข้อ

ข้อ 12. ระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์คือ

ก. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

ข. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นxxx้ยืมเงิน

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 13. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้นกี่คน

ก. 14 คน

ข. 15 คน

ค. เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 14 คน

ง. เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 15 คน

ข้อ 14. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ผู้ตรวจสอบกิจการหมายถึง

ก. ผู้ที่นายทะเบียนแต่งตั้ง

ข. ผู้ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง

ค. ผู้ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

ง. ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง

ข้อ 15. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ต้องส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลภายใน 30 วัน ให้กับใครบ้าง

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ง. ถูกหมดทุกข้อ

ข้อ 16. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไว้อย่างไร

ก. มี่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

ค. ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

ง. ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือไม่เกิน 10,000 บาท

ข้อ 17. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ในกรณีใดบ้าง

ก. สหกรณ์ไม่เริ่มดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

ข. สหกรณ์หยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ

ค. สหกรณ์ไม่ส่งสำเนางบดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน

ง. สหกรณ์ล้มละลาย

ข้อ 18. กรณีที่สหกรณ์ถูกสั่งเลิกโดยนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิในการอุทธรณ์กับใครบ้าง

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ค. นายทะเบียนสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อ 19. การตั้งชุมนุมสหกรณ์จะต้องมีสหกรณ์ร่วมกันกี่สหกรณ์ จึงจะจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้

ก. 3 สหกรณ์ขึ้นไป

ข. 4 สหกรณ์ขึ้นไป

ค. 5 สหกรณ์ขึ้นไป

ง. 6 สหกรณ์ขึ้นไป

ข้อ 20. นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องรักษาสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ที่ได้ชำระบัญชีเสร็จแล้วอีกนานเท่าใด

ก. 2 ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์

ข. 3 ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์

ค. 2 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

ง. 3 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- แนวข้อสอบสภาพเเวดล้อมปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสังคมไทย

- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบงานสารบรรณ

ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งงานบัญชี

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งงานสินเชื่อ

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายธุรการส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
13 ก.ย. 2557 เวลา 02:16 น. 0 973
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^