LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT

usericon

การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT
เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
CLASSROOM MANAGEMENT WITH LINE OFFICIAL ACCOUNT
6ST GRADE SHORT FILM STORY YANGSI SURAT HIGH SCHOOL

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยใช้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT และ 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.65 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 87.75 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/ E2) สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้าภาพเคลื่อนไหว พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 3) สำรวจความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น คิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่าน

บทนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลักและเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ผู้ศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า มีปัญหาการจัดการในห้องเรียนในการเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ เช่น บทเรียน การส่งงาน การตามใบงาน แบบทดสอบ เป็นกระบวนการสำคัญที่จำเป็นในการจัดการในห้องเรียนในการเรียนการสอน
ผู้ศึกษาจึงได้ร่วมการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT การศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจบทเรียนผ่าน LINE ของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีได้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่สุด

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อให้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยใช้การบริหารการจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT
1.3 เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการชั้นเรียนต้องเปลี่ยนไปจากยุคเดิม เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้านการเป็นยุคดิจิทัล ทำให้นักวิชาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างก็ตื่นตัวที่จะพัฒนางานด้านการศึกษา คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำไปใช้กับระบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป นวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีหลายอย่าง เช่น ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนอัจฉริยะ ดิจิตอล การเรียนแบบผสมผสาน และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2561)
การจัดการชั้นเรียนคือ การจัดสภาพแวดล้อมในชั้น เรียนทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยาให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนตลอดจน ช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กลัญญู เพชราภรณ์, 2561)
การจัดการชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการจัดระบบระเบียบ และนำกิจการของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนมักจะถูกรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบวินัยและควบคุมชั้นอย่างไรก็ตาม การเข้าใจเช่นนี้ เป็นเรื่องง่ายเกินไป ทั้งนี้เพราะ การบริหารจัดการชั้นเรียนมีหลายสิ่ง ที่มากไปกว่านี้นั่นคือ การสร้างและดูแลเอาใจใส่บรรยากาศแวดล้อม (จักรี บางประเสริฐ, 2563)
    การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้ประเทศมีความก้าวหน้าทำให้นักเรียนมีความสุขในการศึกษาในการเรียนหนังสือมีความทันสมัยไปการสอบและใช้เทคโนโลยีในการสอบและมีกิจกรรมในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในการเรียนอย่างมีความสุขและได้รับความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดและทำให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนของตังเอง จะทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการเรียนในอนาคต การที่เราทำโครงการจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุด (ภูมิภควัจธ์ ภูมพงศ์คชศร, 2563)

    Gamification เป็นการนําแนวคิด รูปแบบ กลไก ของเกมมาประยุกต์ใช้ทําให้เกิด การส่งผลทําให้กลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง และช่วยเร้าความสนใจ เกิดสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการแก้ปัญหา (วรางคณา แสงธิป, 2564)
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิหัลที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายสังคมผ่านอุปกรณ์ที่การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารที่ผลิตเนื้อหาสารขึ้นเอง หรือส่งต่อเนื้อหา (Content Sharing) เช่น line, Facebook, Y'ouTube, Ivitter, Instagran, WhatsApp, DLTV. (ณิชกุล เสนาวงษ์, 2564)
นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (สมพงษ์ เกษานุช และคณะ, 2563)
LINE OFFICIAL ACCOUNT หมายถึง ตัวจัดการข้อมูลบัญชี LINE Official Account เป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบัญชี LINE ในการสื่อสารกับผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงการดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้ (วณิชชา วรรคาวิสันต์, 2563)

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
ขั้นตอนที่ 2 ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Gamification ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านสื่อนวัตกรรม Line Official Account : Computer mys ในสาระบทเรียนเนื้อหาในการสอนรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผ่านสื่อนวัตกรรม Line Official Account : Computer mys ในสาระแบบทดสอบการเรียนรู้ รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
ขั้นตอนที่ 4 ผู้สอนศึกษาความพึงพอใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน ผ่าน แบบฟอร์ม google form โดยให้ผู้เรียนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดผ่านสื่อนวัตกรรม Line Official Account : Computer mys
ขั้นตอนที่ 5 ผู้สอนสรุป วิเคราะห์และจัดทำเอกสารรายงานการวิจัยการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย Line Official Account : Computer เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 สื่อนวัตกรรม LINE OFFICIAL ACCOUNT : computer mys ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สาระสำคัญในสื่อนวัตกรรม ประกอบด้วย 6 สาระสำคัญ ได้แก่
    2.1.1. บทเรียนเนื้อหาในการสอน
    2.1.2. ใบงานออนไลน์
    2.1.3. แบบฟอร์มส่งงานออนไลน์
    2.1.4. แบบทดสอบการเรียนรู้
    2.1.5. ติดต่อสอบถามผู้สอน
    2.1.6. เว็บไซต์ผู้สอน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
2.3 แบบวัดและประเมินของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 แบบ
    แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
    แบบสอบถามความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เรื่อง การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
3. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 31 คน ได้โดยการสุ่มยกชั้น (Classlor random sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 44)

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) กำหนดเกณฑ์การวัดแบบมาตรส่วน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด,2545)ดังนี้

            ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด         
            ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก         
            ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง         
            ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย         
            ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด

niwatcomedu 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:38 น. 0 28
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <