LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ชัยนาท - ผลย้ายครู 2566 สพป.ชัยนาท 27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.มุกดาหาร - ผลย้ายครู 2566 สพม.มุกดาหาร 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ตรัง กระบี่ - ผลย้ายครู 2566 สพม.ตรัง กระบี่ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ลำปาง ลำพูน - ผลย้ายครู 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน 27 ก.ย. 2566โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครสวรรค์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน

usericon

รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1. ชื่อเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน เรื่อง โครงสร้างของ
ดอกและการจัดจำแนกดอกไม้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสาลี่
2. ความส้าคัญและที่มา
วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคตอย่างมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีความ
เชื่อมโยง ในการด ารงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ล้วนเป็นผลของความรู้จากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ยุคอดีตจนถึงวิทยาศาสตร์
ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
ยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทัน โลกธรรมชาติ และเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้เข้า
กับการด ารงชีวิตของตนเอง จะเห็นได้ชัดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสำคัญมาก โดยเน้นความสามารถ
ทางการด ารงชีวิต การวิเคราะห์ กระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้ และแก้ปัญหาสิ่งต่าง (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ,2551,หน้า 1) ได้เน้นในเรื่องกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงและเน้นทักษะกระบวนการต่างๆ รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา โดยการค้นพบด้วยตนเองทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม เมื่อผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมต่างๆจะท าให้ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง และที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนจะต้อง
เหมาะสมกับช่วงอายุและระดับชั้นเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยควรที่จะได้รับการส่งเสริมด้านในด้านครูผู้สอน เนื่องจากครูผู้สอนส่วนใหญ่เน้น
การจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Centered) ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบง่ายๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ในการสอนมาก เมื่อยิ่งสอนผู้สอนก็มีแต่ได้ความรู้มากกว่าผู้เรียนและครูผู้สอนสนใจแต่การท าผลงานของ
ตนเองหรือเอกสารของตนเองมากจนไม่สนใจ เรื่องการสอน ที่ส าคัญภาระหน้าที่ครูในปัจจุบันมีเอกสารวิชาการ
มากจนเกินไปจนครูผู้สอนไม่มีเวลาในการเตรียมสื่อการสอนต่างๆจึงท าให้ผู้สอนเลือกการสอนแบบครูเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเน้นวิชาการมากท าให้นักเรียนจดจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ เพราะกลัวนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้และ
กลัวเนื้อหาบางส่วนได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการสอนที่ไม่ถูกวิธี ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(ชรินรัตน์ จิตตสุโถ, 2554, หน้า 69-70)ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในเรื่องของโครงสร้างของดอกและการจัดจ าแนกดอกไม้
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โครงสร้างของดอกและการจัดจ าแนกดอกไม้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนใช้สอนปกติ
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างของดอกและ
การจัดจำแนกดอกไม้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยค าแนะนำสำหรับครูและ
นักเรียน สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
พร้อมเฉลยคำตอบ ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและตามสาระเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด
5. ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสาลี่
ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 8 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสาลี่
ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 8 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น - การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง โครงสร้างของดอกและการจัดจ าแนกดอกไม้ หลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ >>>>>>>>>>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของดอกและการจัดจ้าแนกดอกไม้
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาในวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นต่อไป
2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ดาวโหลดฉบับเต็มติดต่อ line ID: krubondoi
ninewdaja 01 มิ.ย. 2566 เวลา 23:25 น. 0 108
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <