LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น

usericon

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑     
(วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้ประเมิน     นางอินทิรา ปงลังกา
     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปีการศึกษา     2564

บทสรุปผู้บริหาร

    รายงานผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ การอ่านคล่องคิดเป็นของนักเรียน การนำความรู้และทักษะด้านการอ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1) ครู และครูบรรณารักษ์ จำนวน 36 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 300 คน และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 327 คน รวมทั้งสิ้น 676 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าเฉลี่ย ("x" ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    สรุปผลการประเมินโครงการ มีดังนี้
ผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
    1.    ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.71 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.72 , S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความเหมาะสมของสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพร้อมของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด ("x" ̅= 4.73 , S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด ("x" ̅= 4.68 , S.D. = 0.54) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
    4.1    ผลการประเมินการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.65 , S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อรายการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ฝึกกระบวนการคิดจากการเล่นเกมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ("x" ̅ = 4.86 , S.D. = 0.35)
        4.2    ผลการประเมินการนำความรู้และทักษะด้านการอ่านไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.65 , S.D. = 0.60) ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายข้อรายการ พบว่า นักเรียนนำความรู้ที่ได้จาก การฝึกทักษะการอ่านคล่อง การคิดเป็นแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ("x" ̅ = 4.80 , S.D. = 0.40)
        4.3    ผลการประเมินระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมผ่าน เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1) ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับดี (ร้อยละ 75.99) เมื่อพิจารณารายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับดี (ร้อยละ 79.37) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และ 2) ตามผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก (ร้อยละ 85) เมื่อพิจารณารายชั้น พบว่า ทุกชั้นมีผลการประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีมากถึงระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 80-90)
        4.4    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.75 , S.D. = 0.42) ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ("x" ̅ = 4.77 , S.D. = 0.39) รองลงมา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ("x" ̅ = 4.75 , S.D. = 0.44) และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ("x" ̅ = 4.74 , S.D. = 0.43) ตามลำดับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <