LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู

รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมฯ

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ
มีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ผู้รายงาน     ประภาส พริพล
ปีที่รายงาน      2565

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) 2) เพื่อประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและ มีสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตามทัศนะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และ 3) เพื่อศึกษาระดับ ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ มีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จำนวน 825 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยจำนวน 4 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.751 2) แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.737 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.729 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
        ผลการวิจัยพบว่า
        1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) จำแนกเป็นด้าน
            1.1 ผลการประเมินบริบท (Context) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่วยให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติและค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน มีความชัดเจนและเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการกำหนดวัตถุประสงค์เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
            1.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ส่งเสริมวินัยด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำมีความรู้และให้การสนับสนุน ร่วมวางแผนการดำเนินงานและมีการประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของบ้าน วัด โรงเรียน
            1.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม และมีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
            1.4 ผลการประเมินผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และผลการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
        2. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
        3. ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


Title :         Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School Assessment Project Report on Promoting Morality, Ethics,
Public mind, and Thainess consciousness
Reporter :         Prapath Paripol
Reporting Year :     2022

Abstract

The objectives of this research were 1) to evaluate the project to promote morality, ethics, public mind and Thainess of students of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School under the Bangkok Secondary Educational Service Area Office 2 by using Zip model of Stufflebeam is used for context assessment, input assessment, process assessment, output assessment. 2) To assess the moral, ethical, public-minded, and Thai-consciousness behaviors of students at Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School according to the point of view of civil servant teachers, educational personnel, school committees and parents. 3) To study the level of satisfaction toward the performance of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess of the Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School. The samples were 825 civil servant teachers, educational personnel, basic education committees, students, and parents of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School by multi-stage sampling. The tools used were: 1) Four sets of questionnaires for evaluating the project to promote morality, ethics, public mind, and Thai consciousness with 0.751 overall reliability. 2) The morality, ethics, public mind, and consciousness of Thainess behavior assessment questionnaire had a confidence value of 0.737 for the entire issue. 3) Satisfaction questionnaire on the implementation of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess consciousness with a confidence value of 0.729. The data were analyzed by means, and standard deviation.
The results showed that
1. Evaluation results of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School under the Bangkok Secondary Educational Service Area Office 2 using the model zip model and it can be classified by side.
1.1 The overall context assessment results were at the highest level when considering each item. Found that civil servants teachers, educational personnel, and the school committee viewed that the project to promote morality, ethics, public mind, and awareness of Thainess was beneficial to learner quality development. It can help students to have morality, ethics, public mind, and sense of Thainess with the highest average, Followed by the project to promote morality, ethics, public mind and Thainess as a guideline for developing desirable behavior and good values for students, and it is clear and possible to achieve the objectives, the project sets appropriate objectives, in line with the educational management policy of the Ministry of Education.
1.2 Overall assessment results of the input factors were at the highest level. When considering each item, it was found that school personnel had knowledge, competence, and cooperation in implementing the project as well as being able to transfer knowledge to promote morality and ethics, promote discipline in responsibility, punctuality, public mind, and have a sense of Thainess. with the highest mean. Followed by school administrators and leaders, knowledgeable and supportive, participating in planning operations, and having planning meetings and clearly delegating responsibilities, and the project committee consisted of administrators, teachers, and school and community personnel who were representatives of houses, temples, and schools.
1.3 Overall process evaluation results were at the highest level. When considering each item, it was found that the evaluation results were analyzed and developed continuously with the highest mean. Followed by a systematic and continuous assessment of the project performance by means of various methods for all activities, and there were regular implementation planning meetings.
1.4 The overall productivity evaluation results were at the highest average level. When considered individually, it was found that the project implementation result made students comply with the rules and regulations of the school with the highest average. Followed by the results of the project implementation made the students willing to try to perform their duties continuously and consistently, and the results of the project made the students willingly take care of the public property and the environment.
2. Behaviors in morality, ethics, public mind, and sense of Thainess of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School students were overall at the highest level.
3. The satisfaction of Civil servant teachers, educational personnel, and students towards the results of the project to promote morality, ethics, public mind, and Thainess of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School by Total at the highest level.


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^