LASTEST NEWS

19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สพป.กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 52 อัตรา - รายงานตัว 23 ก.ค.2567 18 ก.ค. 2567จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 - 19,500 บาท รับสมัครตั้งแต่ 1-9 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สพม.เลย หนองบัวลำภู เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สอศ.ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.16 และ ว.17 18 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 18 ก.ค. 2567“เพิ่มพูน”ชี้ ไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือจากองค์การค้าฯเพราะเป็นการเปิดเสรี 17 ก.ค. 2567ศธ.ฟัน “อาญา-วินัย-ยกเลิกตั๋วครู” พวกอนาจารเด็ก 17 ก.ค. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 26 กรกฎาคม 2567 17 ก.ค. 2567ยินดีด้วยครับ! สพป.หนองคาย เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 57 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน

usericon

ชื่อเรื่อง     :     การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC)
ผู้รายงาน    :     อินทิรา ปงลังกา
ปีการศึกษา    :     2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) และ 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 45 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวนทั้งสิ้น 492 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ชุดที่ 1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ชุดที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ชุดที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ชุดที่ 4/1 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ชุดที่ 4/2 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) และชุดที่ 4/3 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) พบว่า ในภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( = 4.14, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.29, S.D.= 0.76) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ( = 4.27, S.D.= 0.73) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ( = 4.12, S.D.= 0.78) และด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.89, S.D.= 0.91) ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.= 0.76)
1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) พบว่า ผลการประเมินความ เป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเพียงพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, S.D.= 0.78)
1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า ผลการประเมิน ความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D.= 0.73)
1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) พบว่า ผลการประเมินสำหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D.= 0.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
การประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) พบว่า ครูผู้สอน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.13, S.D.= 0.72) และนักเรียน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.61, S.D.= 1.04)
การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า ครูผู้สอน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.32, S.D.= 0.67) นักเรียน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.66, S.D.= 1.05) และผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.87, S.D.= 0.98)
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนาโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
21. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์ระดับการอ่าน และคิดของนักเรียนในแต่ละระดับ เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ
2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูในการใช้นวัตกรรม และการวิจัยในชั้นเรียนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการตามโครงการ
2.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) โรงเรียนควรมีการประเมินผลผลิตที่เกิดกับนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครองทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการประชุมร่วมกับทุกฝ่าย รวมถึงตัวนักเรียนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^