LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน

usericon

ชื่อเรื่อง     :     การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC)
ผู้รายงาน    :     อินทิรา ปงลังกา
ปีการศึกษา    :     2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) และ 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 45 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 219 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวนทั้งสิ้น 492 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ชุดที่ 1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ชุดที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ชุดที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ชุดที่ 4/1 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ชุดที่ 4/2 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) และชุดที่ 4/3 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) พบว่า ในภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( = 4.14, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.29, S.D.= 0.76) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ( = 4.27, S.D.= 0.73) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ( = 4.12, S.D.= 0.78) และด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.89, S.D.= 0.91) ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.= 0.76)
1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) พบว่า ผลการประเมินความ เป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเพียงพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, S.D.= 0.78)
1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า ผลการประเมิน ความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D.= 0.73)
1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) พบว่า ผลการประเมินสำหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D.= 0.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
การประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) พบว่า ครูผู้สอน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.13, S.D.= 0.72) และนักเรียน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.61, S.D.= 1.04)
การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า ครูผู้สอน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.32, S.D.= 0.67) นักเรียน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.66, S.D.= 1.05) และผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.87, S.D.= 0.98)
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนาโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionals Learning Community : PLC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
21. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์ระดับการอ่าน และคิดของนักเรียนในแต่ละระดับ เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ
2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูในการใช้นวัตกรรม และการวิจัยในชั้นเรียนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการตามโครงการ
2.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) โรงเรียนควรมีการประเมินผลผลิตที่เกิดกับนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครองทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการประชุมร่วมกับทุกฝ่าย รวมถึงตัวนักเรียนด้วย

thayaya2522 15 ก.พ. 2566 เวลา 13:47 น. 0 130
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <