LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

usericon

ชื่อผลงานทางวิชาการ    การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
ผู้วิจัย                ว่าที่เรือตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร
ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี
ปีที่ทำวิจัย            2565

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ประเมินทั้งระบบของโครงการ ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และการประเมินในส่วนปรับขยายด้านผลผลิต ได้แก่ 4.1) ด้านผลกระทบ 4.2) ด้านประสิทธิผล 4.3) ด้านความยั่งยืน และ 4.4) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครอง จำนวน 288 คน และนักเรียน จำนวน 288 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 611 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมินโครงการ พบว่า
    1. ด้านบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กำหนดและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
    2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า วิธีการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
    3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า การกำหนดกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
    4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตพอเพียง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
        4.1 ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนได้รับการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา และตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสุขและพึงพอใจต่อการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
        4.2 ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4.3 ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า การจัดกิจกรรมในโครงการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประกอบอาชีพในอนาคตและตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
        4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ผลความสำเร็จของกิจกรรมในโครงการสามารถถ่ายทอดเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ในการถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินโครงการ และตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมสู่เพื่อนและครอบครัว
su57suppawat 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:22 น. 0 179
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <