LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพป.อ่างทอง 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อำนาจเจริญ - ผลย้ายครู 2566 สพป.อำนาจเจริญ 30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสาวณิชาภา ฐปนสิทธางxxx
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการใช้รูปแบบ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม พบว่า ประเด็นความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ประเด็น (x-bar=4.64 , S.D.=0.11) และ (x-bar=4.67 , S.D.=0.09) ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.53 และ 23.60 ตามลำดับ และจากตาราง t ซึ่งมี df = 29ค่า t ที่ได้ = 20.72 ค่า Sig.(2-tailed) = .000 ซึ่งค่าน้อยกว่า .01 แปลว่าผลการสอบ 2 ครั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ผลการวิเคราะห์การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (4Cs) ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยของทักษะในระดับดี (x-bar= 3.78, S.D.=0.12)เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายทักษะ พบว่า ทั้ง 4 ทักษะ นักเรียนมีทักษะในระดับดี โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(x-bar=3.84 , S.D.=0.08) รองลงมา คือข้อ 2 ทักษะการสื่อสาร (x-bar= 3.80, S.D.=0.09)ข้อ 1 ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (x-bar=3.77 , S.D.=0.08) และ ข้อ 3 ทักษะการทำงานร่วมกัน (x-bar=3.74 , S.D.=0.02) ตามลำดับ 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะฯ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar=4.67 , S.D.=0.13)
waen.nichapa 07 ก.พ. 2566 เวลา 02:39 น. 0 203
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <