LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจัย     นายภูริวัต ขุนสุนทร ตำแหน่ งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ปีที่ศึกษา     2564

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 3.เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ 4.เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling)ซึ่งเป็นครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 13 คน เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.90 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครูผู้สอน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 3)แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีค่าอำนาจจำแนก 0.26 - 0.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI Modified)
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อย 15 องค์ประกอบ ผลการประเมินองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.74 ; S.D.= 0.44)
2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า สภาพปัจจุบันมีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x-bar = 3.41 ; S.D.= 0.54) และสภาพที่พึงประสงค์มีความพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.74; S.D.= 0.44)
3. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย รูปแบบย่อย 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบย่อยที่ 1 การเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ รูปแบบย่อยที่ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ รูปแบบย่อยที่ 3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ( = 4.61 ; S.D.= 0.30) มีความเป็นไปได้ ( x-bar = 4.78 ; S.D.= 0.29) และมีความเป็นประโยชน์ (x-bar = 4.87 ; S.D.= 0.14) อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า
4.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.70 ; S.D.= 0.19)
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบและคู่มือรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านการประเมิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.81 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 0.20
phuriwat1608 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:46 น. 0 145
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <