LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

usericon

ชื่อผลงาน    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุxxxล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ชื่อผู้ประเมิน    จุฑารัตน์ เรืองเวช
หน่วยงานที่สังกัด    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ปีที่ประเมิน        ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุxxxล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา และความต้องการจำเป็นและความคาดหวังต่อโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และการบริหารจัดการ 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ การกำกับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม การประชุม สรุปผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในด้านค่านิยมหลัก 12 ประการและด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิจิตรปัญญานุxxxล ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 503 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan) ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 217 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน 2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน 3) ครู จำนวน 21 คน 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน และ5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า 3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมตามประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้านผลผลิตเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้


     ผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นทุกตัวชี้วัดและภาพรวมของโครงการดังนี้
    1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ กับนโยบายทางการศึกษา และความต้องการจำเป็นและความคาดหวังต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดโดยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ และการบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดโดยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด
3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ การกำกับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และการประชุม สรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ตัวชี้วัด และระดับมาก 1 ตัวชี้วัด
4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเกี่ยวกับค่านิยมหลักทั้ง 12 ตัวชี้วัด พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 8 ตัวชี้วัด และระดับมาก 4 ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด
    ดังนั้น การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนพิจิตรปัญญานุxxxล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ต่อไป ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างจริงจัง มีการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

minijutha28 28 พ.ย. 2565 เวลา 20:58 น. 0 101
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^