LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตั

usericon

ชื่อผู้เสนอผลงาน     นางพัชรี ภูนฤมิต
ประเภทสถานศึกษา :    ขนาดเล็ก
ประเภทผลงาน :    ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน :        บ้านเกาะวิทยา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผลงาน     การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ” ภายใต้การมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพ
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
    1.1 ความสำคัญสภาพปัญหา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2575 เรื่อง บทบาทของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 สู่การปฏิบัติว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องรับผิดชอบ 1). พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษะอาชีพและค่านิยมการเรียนเพื่อการมีงานทำ 2). สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาในระดับที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นระดับสูงสุดของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนต้องวางแผนในการตัดสินใจเลือก คณะและสถาบันอุดมศึกษาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาชีพในอนาคตและวางแผนการเลือกอาชีพให้ตรงกับความถนัด ความสามารถ ความชอบ ความสนใจ สติปัญญา ภูมิหลังของตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจคิดแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม ที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ฝ่ายกิจการนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองในการมีสวนร่วมพัฒนานักเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความสำคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก เป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางด้าน การศึกษา อาชีพ และการพัฒนาตนในทิศทางที่เหมาะสมกับตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ครูผู้จัดกิจกรรม จะต้องวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด
ด้วยข้อมูลงานแนะแนวมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเกาะวิทยารายงานการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พบว่า นักเรียนมีการศึกษาต่อระดับสถาบันอุดมศึกษาน้อย ซึ่งส่วนทางกับนโยบายที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น ผนวกกับการที่ผู้รายงานได้สัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่เมื่อใกล้จะจบ การศึกษา ก็ยังไม่สามารถเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ ซึ่งนักเรียนก็จะเลือกตามเพื่อน และ ผู้ปกครอง ประกอบกับ ฐานะทางการเงินของครอบครัวไม่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทางการศึกษาให้กับนักเรียน
ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ รู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อนักเรียนสามารถตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเอง เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมี ความสุข งานแนะแนว มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จึงใช้นวัตกรรมในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่โลกของการมีงานทำ พัฒนาสู่การเป็นโมเดลการแนะแนว BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ” ภายใต้การมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพ
1.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา
“การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตัวและสังคม” เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการและเป็นครูแนะแนวที่ดูแลนักเรียนและได้ศึกษานักเรียนรายบุคคล ในด้านการเรียน สภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ และรับฟังให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอยู่เสมอ พยายามจัดกิจกิจกรรมวิชาสาระเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนการจัดกิจกิจกรรมแนะแนวจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหผู้เรียนสามารถวางแผน การศึกษาตอได้อย่างตามความตองการ ความถนัด นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูเรียนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
    จุดประสงค์
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ” ภายใต้การมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพ ซึ่ง ได้กำหนดจุดประสงค์ไว้ดังนี้
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการแนะแนวสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา (BK-UNITY Model)
2) เพื่อใหนักเรียนวางแผนการศึกษาตอไดตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
3) เพื่อเตรียมนักเรียนสู่อาชีพและการมีงานทำตาม “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตัวและสังคม” และ เพื่อให้ครูแนะแนวมีทิศทางในการออกแบบเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวทั้งในและนอกชั้นเรียน สอดคล้อง ตามรูปแบบการแนะแนว BK-UNITY Model “บ้านเกาะเป็นหนึ่ง”
    เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จำนวน 15 คน
    
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
    1. “การศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความถนัด ความสามารถของตนเอง เพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสายอาชีพในคณะสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน เตรียมนักเรียนเข้าสู่การประกอบอาชีพ
    2. “ด้านอาชีพ” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลก ของอาชีพในศตวรรษที่ 21
    3. “ด้านส่วนตัวและสังคม” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงตนในฐานะพลเมืองดี ของประเทศ มีทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัว ควบคุมอารมณ์ รวมไปถึงการใช้ชีวิต

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
    3.1 การออกแบบ / นวัตกรรม
    กระบวนการออกแบบการดำเนินการ การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ” ภายใต้การมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพ มีดังนี้
        1. การศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
            - หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            - โครงสร้างกิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาตอนปลาย
            - รายวิชาสาระเพิ่มเติมส่งเสริมด้านอาชีพ
            - การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล
        2. กำหนดกรอบ / แนวคิด
            - ศึกษาโครงสร้างกิจกรรมแนะแนว
            - จัดทำโครงสร้างกิจกรรมแนะแนว
            - ศึกษาวิชาสาระเพิ่มเติม(ส่งเสริมอาชีพ)            
- ศึกษานักเรียนรายบุคคล
        3. การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
            - สำรวจความถนัดของนักเรียน / อาชีพที่สนใจ
            - จัดกิจกรรมแนะแนว / การวางแผนการเรียน
            - จัดกิจกรรมวิชาสาระเพิ่มเติม(ส่งเสริมอาชีพ)
        4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ
- สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตอผู้บังคับบัญชา
        
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^