LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปี 2564

usericon

การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1.ด้านปัจจัยนำเข้า 2.ด้านกระบวนการ 3.ด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPO (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2558 : 209) ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 56 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 928 คน ผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ คือ ครูและบุคลากร จำนวน 56 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมินผลผลิต:การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 52 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 928 คน รวม 980 คน กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมินผลผลิต:ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากร 56 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 จำนวน 274 คน รวม 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 4 รายการ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินมีดังนี้
    ตอนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 41 คนคิดเป็นร้อยละ 73.21 เพศชายจำนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 26.79 การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.79 การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.07 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 32.14 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 274 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง 154 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 นักเรียนชาย 120 คนคิดเป็นร้อยละ 43.80
    ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สรุปผลการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
    
    1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
     ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมมีระดับความพร้อม/ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.52, σ = 0.05) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณ
    2. ด้านกระบวนการ (Process)
     ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(µ =4.33, σ = 0.37) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายขั้น พบว่าขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นการวางแผน รองลงมาคือ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นการตรวจสอบ และขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้นการปรับปรุงแก้ไข
    3.ด้านผลผลิต (Output) ของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นการประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 รายการคือ
    3.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพบว่า ภาพรวมการประเมินมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็นร้อยละ 99.72 โดยแยกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีความกตัญญูกตเวที คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 และประเด็นที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มุ่งมั่นในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 99.25
3.2 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.40, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมาก
didy-chan 21 ต.ค. 2565 เวลา 12:09 น. 0 130
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^