LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

การพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ปร

usericon

บทคัดย่อ

การพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารงานในด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” ที่มีประสิทธิผลตามความมุ่งหมายต่อไป
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนครั้งนี้ เป็นการดำเนินการวิจัยใน ปีการศึกษา 2562 - 2563 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ คณะครูและบุคลากรของ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จำนวน 70 คน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1,743 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) และการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอนที่มีประสิทธิผล โดยการบริหารเชิงระบบและวงจรคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) และนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังนี้
1.    การศึกษาระดับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน ในด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ก่อนการพัฒนา
จากการศึกษาวิจัย สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน ในด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์" ก่อนการพัฒนา พบว่า ด้านหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัด การเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติตาม ความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11) ได้แก่ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11) และ ด้านการจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05) ตามลำดับ นั่นแสดงถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนมีอยู่ในระดับน้อยในทุกด้านตามลำดับ
    2. การพัฒนากระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนในด้าน หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอนของโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยการทดลองใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบและวงจรคุณภาพ (PDCA) พบว่า ประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ท่ากับ 4,14) ในด้านการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ท่ากับ 4.17) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีประสิทธิผลอยู่ใน ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ท่ากับ 4.15) และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ท่ากับ 4.10) ตามลำดับ
3. การศึกษาผลการพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชา สรรค์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า
3.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง มีค่าเฉลี่ย ในการปฏิบัติด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15) และเมื่อจำแนก เป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12) และด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90) ตามลำดับ
3.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติ ด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงจากมาก ไปหาน้อย พบว่า ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีค่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11) ด้านหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00)
3.3 ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย ในการปฏิบัติด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06) และด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) ตามลำาดับ
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติด้านหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียน การสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08) และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอน มีค่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01) และด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86) ตามลำดับ 4. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในผลของการพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09) และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07)
driveuser086 10 ต.ค. 2565 เวลา 18:40 น. 0 235
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <