LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

usericon


1
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ผู้รายงาน นายภสุ เถาว์ชารี
สถานศึกษา โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปีที่ศึกษา 2564
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) ความพร้อมและความพอเพียง
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) การด าเนินการด้านกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ
ในปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง
รวมจ านวน 523 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 4 ฉบับ
ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามบริบทของโครงการ จ านวน 15 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.47 – 0.92
ค่าความเชื่อมั่น 0.88 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยนาเข้าของโครงการ จ านวน 25 ข้อ ค่าอานาจจาแนก
0.48 – 0.90 ค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ จ านวน
42 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.45 – 0.93 ค่าความเชื่อมั่น 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามผลผลิตด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน จ านวน
50 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.46 – 0.92 ค่าความเชื่อมั่น 0.92 ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านคุณค่า หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ จ านวน 26 ข้อ ค่าอานาจจาแนก 0.46 – 0.89
ค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
ผลการประเมินพบว่า
1. บริบทของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 13 ข้อ
และระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายของโครงการต้องการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์
ให้กับนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2
2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
1 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างการบริหารงานโครงการ
รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และรายข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ และระดับมาก 15 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโครงสร้างการบริหารงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และพระสงฆ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น
3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินการ
ตามแผนที่กาหนด รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน
ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ด้านการนิเทศ ติดตาม กากับ การด าเนินงาน ด้านการปรับปรุง
และพัฒนา ด้านการประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงานและรายด้านย่อยในด้านการด าเนินการ
ตามแผนที่กาหนด ทั้ง 6 ด้านย่อย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการสร้างครูแกนน าและนักเรียน
แกนน า ด้านการก าหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการสร้างการรับรู้และการยอมรับ
ด้านการลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม และรายข้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 35 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ นักเรียนสามารถน าคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมไปปฏิบัติได้จริง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ มีการน าผลการประเมินโครงการมาทบทวนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
4. ผลผลิตของโครงการ ดังนี้
4.1 ผลผลิตด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพอเพียง รองลงมาตามล าดับ คือ
ด้านความกตัญญู ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ ด้านอุดมการณ์คุณธรรม และรายข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด 37 ข้อ และระดับมาก 13 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความประหยัด
และไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้จ่าย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์
4.2 ผลผลิตด้านคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียน
รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านโรงเรียน ด้าน
ผู้ปกครองและชุมชน และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 21 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีค่านิยม จิตสานึก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
Hs4rax2516 10 ต.ค. 2565 เวลา 18:27 น. 0 112
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^