LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

รายงานการผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบาย

usericon

รายงานการผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท(context Evaluation) 2)ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3)ประเมินด้านกระบวนนการของโครงการ (Process Evaluation) 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ดังนี้ 4.1) ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านการป้องกัน (2) มาตรฐานด้านการค้นหา (3) มาตรฐานด้านการรักษา (4) มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และ (5) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และ 5) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประซากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม จำนวน 65 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม จำนวน 65 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequengy) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเซียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ มีการนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อการดำเนินโครงการได้เหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก และเป้าหมายของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ลำตับต่ำสุดได้แก่ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงกรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับมาก และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา อยู่ในะดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ วัสดุด้านเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
บายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามนตับแรก ได้แก่ มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก
4. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
4.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ รายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ
รายข้อ ดังนี้ มาตรฐานด้านการป้องกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว มาตรฐานด้านการคันหา พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำตับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานด้านการรักษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีคลีนิกเสมารักษ์ (จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา) มาตรฐานด้านการ
เฝ้าระวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษา
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้มีระเบียบเรียบร้อย
สะอาด และปลอดภัย มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม
4.2 ผลการประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน ได้ส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและมีความสามารถในการปรับตัว อยู่ในระดับมาก และข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนลำดับต่ำสุด ได้แก่นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
1. จากการศึกษาครั้งนี้สามารถได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน ดังนั้นสถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้โรงเรียนทราบผลการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนโครงการต่อไปได้ ตังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามควรนำผลการประเมินในแต่ละด้านไปปรับใช้ และพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. จากการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนการดำเนินการในทุกองค์ประกอบของโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด ดังนั้นในการดำเนินงานครั้งต่อไป ควรประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และนักเรียน เพื่อให้สามารถกำหนดแผนการดำเนินการในทุกองค์ประกอบของโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการสถนศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
2. ควรมีการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โดยใช้รูปแบบการประเมินอื่น เช่น รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ รูปแบบการ
ประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินของอัลคิน เป็นต้น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^