LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ

usericon

ชื่อผลงาน    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวนิษธยา ทองจันทร์
หน่วยงานที่สังกัด     สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ปีที่ประเมิน        ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการ ประเมินแบบซิปโมเดลของสตัฟเฟิลบีม โดยมีวิธีดำเนินการประเมิน ดังนี้ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ก่อนการดำเนินโครงการ ประเมินบริบท โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความต้องการ ความจำเป็นของการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้น สังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยนำเข้าในด้าน ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และอาคาร สถานที่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการและความเหมาะสมของหน่วยงานที่สนับสนุน ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้ประเมินได้ประเมินกระบวนการในด้านความเหมาะสมของ กระบวนการและการดำเนินโครงการ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา และระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ ประเมินพฤติกรรมตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ใช้เครื่องมือ ประเภทแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ของเป้าหมายโครงการ ส่วนความ สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ ส่วนความเหมาะสมของหน่วยงานที่สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมตักบาตรวันสำคัญ ส่วนกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ครูและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่วนข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี ต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของ นักเรียนด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่วนสถานที่ งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารในการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^