LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

usericon

ชื่อผลงาน     การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้รายงาน นางสาววิภารัตน์ อุปดิษฐ
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา     2564

บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ก่อนการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ขณะดำเนินโครงการ 3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output Evaluation) หลังการดำเนินโครงการ ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 75 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Output Evaluation) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 3 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1) ด้านปัจจัยนำเข้า โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมา คือด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหาร ตามลำดับ
2) ด้านกระบวนการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล (Act) รองลงมา คือ การกำกับนิเทศ ประเมินผลกิจกรรม(Check) และการวางแผนการดำเนินงาน (Plan) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การดำเนินกิจกรรม (Do) ตามลำดับ
3) ด้านผลผลิต โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.1) พฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ 5 คือ นักเรียนมีการจดบันทึกเรื่องสำคัญทุกครั้งจากการฟังครูบรรยายความรู้ และ ข้อที่ 14 คือ นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่าน เช่น การอ่านหนังสือทุกวัน รักการอ่านหนังสือ ส่วนข้ออื่นๆ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2) พฤติกรรมทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ 17 คือ เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนจะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคำตอบ และข้อที่ 18 คือ นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ และสถานที่สำคัญต่างๆ ส่วนข้ออื่นๆ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^