LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก

usericon

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model
ผู้ประเมิน นางรมิตา สีมาพล
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ใน
การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 6) เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7) เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 8) เพื่อประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านบุกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารและตัวแทนครู) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 60 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.8 ถึง 1.0 ได้ค่าอำนาจจำแนกด้านบริบท 0.40 – 0.92 ด้านปัจจัยนำเข้า 0.49 – 0.95 ด้านกระบวนการ 0.65 – 0.91 ด้านผลผลิต 0.51–0.89 ด้านผลกระทบ 0.51–0.89 ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านถ่ายทอดส่งต่อ 0.49 – 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการประเมินพบว่าภาพรวมของโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model
มีระดับคุณภาพ ดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการ
2.ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขณะดำเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง วิธีการดำเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพร่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตจากการดำเนินโครงการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อยู่อย่างพอเพียง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ซื่อสัตย์ สุจริต และเมื่อเรียงลำดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้คือ อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่ เรียนรู้ ความมีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมอื่น
6. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลจากการดำเนินโครงการด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการได้อย่างมีคุณภาพ
7. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความยั่งยืนจากการดำเนินโครงด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โครงการควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ครูผู้สอนและผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป
8. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับถ่ายทอดจากการดำเนินโครงการด้านการถ่ายทอดส่งต่อ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย โครงการสามารถเป็นแบบอยางขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^