LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

usericon

ผู้รายงาน         นางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์
            รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
             โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา        2564

    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Products) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด ความกตัญญูกตเวที ความมีจิตอาสา และความสามัคคี 2) ความพึงพอใจของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 295 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 92 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน จำนวน 14 คน และนักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถามของแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ("x" ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมิน

     การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สรุปผลการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    1.ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.57, S.D. = 0.48)
    2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.56, S.D. = 0.47)
    3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.48, S.D. = 0.53)
    4.ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 1) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.57, S.D. = 0.53) 2) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.52, S.D. = 0.50) และ 3) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.56, S.D. = 0.47)
    4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการ 1) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.61, S.D. = 0.48) 2) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.58, S.D. = 0.49) และ 3) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.60, S.D. = 0.0.47)
        4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
("x" ̅ = 4.64, S.D. = 0.47)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^