LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566 28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท 28 พ.ย. 2566กาง "ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการปี 67" พร้อมเปิดเงื่อนไขให้แจ้งหากต้องการรับ 2 รอบ

การประเมินโครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ผู้ศึกษา
ปีการศึกษา    นางสาวณัฐชา โคยามา
2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน บ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน บ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดำเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel. L Stufflebeam) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 299 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 277 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยผู้บริหาร และครู ตอบแบบสอบถามครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยมีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean : "X" ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า
ผลการประเมินโครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( "X" ̅ = 4.64, S.D. = 0.17) โดยแยกเป็นผลการประเมินแต่ละด้านได้ ดังนี้
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
( "X" ̅ = 4.65, S.D. = 0.15)
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( "X" ̅ = 4.57, S.D. = 0.18)
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( "X" ̅ = 4.79, S.D. = 0.11)
ด้านผลผลิต (Product Evaluation) มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ( "X" ̅ = 4.57, S.D. = 0.25) โดยแยกเป็นผลการประเมินแต่ละด้านได้ ดังนี้
ด้านความรู้ มีผลการประเมินในระดับมาก ("X" ̅ = 4.41, S.D. = 0.19)
ความมีคุณธรรม มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.61, S.D. = 0.27)
ความพอประมาณ มีผลการประเมินในระดับมาก ("X" ̅ = 4.49, S.D. = 0.26)
ความมีเหตุผล มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.58, S.D. = 0.22)
ความมีเหตุผล มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.55, S.D. = 0.23)
ผลลัพธ์ของโครงการ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.78, S.D. = 0.29)
nutchako 11 ก.ย. 2565 เวลา 23:16 น. 0 221
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^