LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายงานผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

usericon

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้รายงาน    นายบัญญัติ ชอบจิตต์ รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ
ปีการศึกษา    2565

    รายงานผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ ของมาร์วิน ซี. อัลคิน (Marvin C. Alkin.) มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) เพื่อประเมินระบบของโครงการ 2) เพื่อประเมินการวางแผนโครงการ 3) เพื่อประเมินการนำไปใช้หรือการดำเนินโครงการ 4) เพื่อประเมินการปรับปรุงโครงการและ 5) เพื่อประเมินผลการยอมรับโครงการ ด้านความพึงพอใจ โดยจำแนกเป็น 5.1) ความพึงพอใจของนักเรียน 5.2) ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการ ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครู และผู้แทนผู้บริหารได้อยู่ในส่วนที่เป็นครูผู้สอนแล้ว) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 89 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 89 คน รวมทั้งสิ้น 203 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมิน
    การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จากผลการประเมิน พบว่า
    1.การประเมินระบบของโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.53) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.45)
    2.การประเมินเพื่อการวางแผนโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.29) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.35)
    3.การประเมินการนำไปใช้หรือการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D.= 0.32) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.52) และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93, S.D. = 0.23)
    4.การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.44) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.46) และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.93, S.D. = 0.25)
    5.การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.38) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.45) โดยจำแนกความพึงพอใจ ดังนี้
        5.1    ด้านความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.92, S.D. = 0.27)
        5.2    ด้านความพึงพอใจของของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.44) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.49) และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.91, S.D. = 0.29)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^