LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

usericon

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ และ 6) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินโครงการ
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ เป้าหมายของโครงการเป็นไปตามความต้องการของสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ การดำเนินการโครงการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และชุมชน และเป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รองลงมาคือ วิธีดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ มีการกำหนดติดตามผล อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ มีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ มีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ และมีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ มีกระบวนการในการทำงานอย่างเหมาะสม
    4. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ศาลานั่งพักผ่อนมีสภาพมั่นคงมีมาตรฐานเรียบร้อย สวยงาม รองลงมาคือ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มีความมั่นคง ปลอดภัยเหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ และห้องน้ำ สะอาด และเพียงพอต่อการให้บริการ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิดในบริเวณโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
    5. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ มีอาคารประกอบพอเพียงสำหรับการใช้งาน รองลงมาคือ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตั้งอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม และมีห้องน้ำ ห้องส้วมพอเพียง สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ มีสนามกีฬาและที่ออกกำลังกายพอเพียงสำหรับครูและนักเรียน
    6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2563) เทียบกับหลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2564) ในภาพรวม เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามลำดับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <