LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2565ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 27 ก.ย. 2565“ตรีนุช”ลงนามคำสั่ง คปภ.แต่งตั้ง 29 อกศจ. 27 ก.ย. 2565“ตรีนุช” แสดงจุดยืนห้ามมีกัญชาใน รร. !!! วอนผู้ปกครอง-ชุมชนช่วยเฝ้าระวังลูกหลาน 27 ก.ย. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 ต.ค.2565 27 ก.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท 27 ก.ย. 2565ครม.เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ
โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563
ผู้รายงาน    นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2563

บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมด้านอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน ติดตามกำกับและประเมินผลนำมาปรับปรุงและพัฒนา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 4.1)คุณภาพการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 4.2) ความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง 4.3)คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 4.4)ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 18 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 190 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 198 คน และ กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ลักษณะได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาเกลือจำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18 ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง .928 - .979

ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมินพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยกลุ่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ( =3.96, S.D.= .86) อยู่ในระดับมาก และรองลงมาได้แก่กลุ่มครู ( =3.85, S.D.,= 71) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครูโดยประเมินใน 5 ประเด็น คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =3.75, S.D.= .68) ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 15 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง ประเมินระหว่างการดำเนินการ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( =3.90, S.D.= .72) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ( =3.78, S.D.= .60) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( =3.70, S.D. = .66) อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยประเมินใน 4 ประเด็น ดังนี้
4.1 ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับระดับคุณภาพการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนัก ร้อยละ10 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.92, S.D. = .67) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มครู ( =3.75, S.D.= .68) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =3.70, S.D. = .67) อยู่ในระดับมาก
4.2 ความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนัก ร้อยละ20 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวม และ ทุกประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.73, S.D. = .65) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ( =3.66, S.D.= .64) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นกัน
4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนัก ร้อยละ10 ผลการประเมินคุณภาพเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.72 ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติ ศาสนกษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ สูงสุด ร้อยละ 99.45 รองลงมาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 98.30 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 90.71
4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.96, S.D.= .75) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มนักเรียน( = 3.76, S.D.= .68) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =3.68, S.D.= .62 ) อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
    1.1    ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนากระบวนการดำเนินงาน โดยปรับปรุงกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ และส่งเสริมกิจกรรมที่อยู่ระดับดีให้ดียิ่งขึ้น
    1.2    ผู้บริหาร และครู ควรมีวางแผนการดำเนินงานโครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป
    1.3    โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่อย่างวงกว้าง และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน อย่างต่อเนื่อง
2.ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
    2.1    ควรมีการประเมินโครงการที่มีลักษณะองค์รวมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) และควรมีการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบอื่นๆ
    2.2    ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการบริหารที่เสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางการนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ
    2.3    ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้ การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^