LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาฯ

usericon

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ผู้รายงาน     นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 5. เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 6. เพื่อประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 7. เพื่อประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ 8. เพื่อประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และ 9. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้การประเมินแบบ CIPPIEST Model ตามแนวคิดของ Stufflebeam,D.L. and Shinkfield, A.J. ประกอบด้วย ด้านบริบท (C: Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (I: Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (P: Process Evaluation) ด้านผลผลิต (P: Product Evaluation) ด้านผลกระทบ (I: Impact Evaluation) ด้านประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) ด้านความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ(T: Transportability Evaluation) และประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 313 คน ได้แก่ ข้าราชการครู และพนักงานราชการครู จำนวน 55 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 129 คน และผู้ปกครอง จำนวน 129 คน จากผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทั้ง 3 ฉบับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สรุปได้ดังนี้
1. การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พบว่ามีผลการประเมิน ดังนี้
        ด้านบริบท (Context) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 2.57,  = 0.28)
        ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.56,  = 0.19)
        ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.48,  = 0.17)
        ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.42,  = 0.42)
        ด้านผลกระทบ (Impact) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.47,  = 0.32)
        ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.48,  = 0.33)
        ด้านความยั่งยืน(Sustainabilityโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.34)
        ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.43,  = 0.32)
    2. การประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พบว่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.65,  = 0.23)kulo012518 27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14 น. 0 62
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^