LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

usericon

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สู่การจัดการห้องเรียน Active Learning ของ นางชุติมา กันทวีชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สู่การจัดการห้องเรียน Active Learning ของ นางชุติมา กันทวีชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม
2.1 จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
2.1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2.1.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
2.1.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
2.1.4 เพื่อให้ครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
2.2 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
    ข้าพเจ้าและคณะครู ได้ใช้หลักในการบริหารจัดการแบบ PDCA มาใช้ใน การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ร่วมกับการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน Active Learning
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ข้าพเจ้าและคณะครูได้จัดกิจกรรม และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้น จะเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีครูจะเป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนต่าง ๆ เช่น
    1. การเรียนรู้ผ่านการทำงาน (Work-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง กำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน
2. การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น
    3. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
    ซึ่งข้าพเจ้าได้บูรณาการการใช้กระบวนการทำงาน PDCA ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 รับทราบนโยบายและกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันทราย รับนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำมากำหนดเป็นนโยบาย/เป้าหมาย การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเชิงระบบ ด้วยการจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน Active Learning
1.2 การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยการศึกษาคู่มือพระราชทานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เอกสารแนวทางการการกำกับ ติดตามโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และความรู้อื่นๆที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ เช่นเว็บไซต์ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ฯลฯ ควบคู่กับการศึกษาการนำกระบวนการเรียนการสอน Active Learning เพื่อนำมาบูรณาร่วมกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
1.3 ทบทวนหลักสูตร มีการดำเนินการทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1.4 ปรับโครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน - จำนวนชั่วโมง : ปี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยโรงเรียนบูรณาการจากตารางสอนที่ปรากฏอยู่ในคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียนในหลักสูตร เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
- บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ โดยโรงเรียนพิจารณาจากหน่วยการเรียนรู้ที่ปรากฏ ในคู่มือสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
- บูรณาการในมาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ข้อใดบ้างเพื่อเตรียมสู่การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
- จัดทำแผนการเรียนรู้รายชั่วโมงให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยปรับให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- หัวข้อเรื่องที่ชัดเจน มาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้
- เตรียมนักเรียน
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- แนะนำวิธีการเรียนรู้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ขั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- การนำเข้าสู่บทเรียน
- เตรียมความพร้อมก่อนชมรายการ
- การเรียนรู้จากการชมรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม
ขั้นการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- ซักถามสาระสำคัญหรือความรู้ที่ได้จากการเรียน
- นำสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือประเด็นที่สงสัยที่ได้จากการเรียนมาอภิปราย
- มอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้
-สรุปสาระสำคัญหรือความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละครั้ง โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
- ตรวจสอบ/วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามตัวชี้วัด เพื่อจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน
- จัดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1.6 ดูแลระบบและอำนวยความสะดวกการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับครูผู้สอน
2. ขั้นดำเนินงาน (Do)
1.    ครูดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คู่มือครูพระราชทาน ตามตารางการจัดการเรียนรู้
2.    ดำเนินการสอนเสริมเติมเต็มในวิชาต่างๆ หลังบทเรียน
3.    สอบถาม ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และหาข้อสรุป
องค์ความรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละวิชา
4.    ปฏิบัติงานตามใบงาน ใบความรู้ควบคู่กับคู่มือครูพระราชทาน
5.    ครูผู้สอนนำกระบวนการเทคนิคการสอนเข้ามาใช้ควบคู่เช่น การนำกระบวนการเรียนการสอน Active Learning มาใช้ในกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน กระบวนเทคนิคการสอนเพื่อหรือวิธีการเรียนรู้โดยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วิธีการเรียนรู้โดยเทคนิคการเรียนแบบบูรณาการ เป็นต้น


3. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทรายและคณะกรรมการนิเทศภายใน ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู การบันทึกผลหลังสอนของครูที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบันทึกผลการนิเทศเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค อย่างไรบ้าง นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action)
ข้าพเจ้าและคณะครู ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR (Action After Review) เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการสะท้อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป ข้าพเจ้าได้จัดทำ รายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงผลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการสอนของครู การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิรูปการบริหารจัดการ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาอย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้าพเจ้า และคณะครู ได้จัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลDLTV ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน Active learning ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แม้นโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนการสอน Active learning จะเน้นการดำเนินงานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ได้จากการจัดการเรียนรู้ DLTV ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน Active learning จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกระดับชั้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนประสบผลสำเร็จ ดังนี้
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT, O-NET) ทุกกลุ่มสาระวิชาเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้ง NT , ONET เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560
tonmaison30 24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:22 น. 0 39
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^