LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อผลงาน    : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ชื่อผู้ประเมิน    : นางสาวผ่องผิว ศรีเรือง
ปีการศึกษา    : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามรูปแบบการประเมินของโครงการโดยประยุกต์การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) 3)ประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการที่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านคุณภาพผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 4.1) การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 4.2) การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ โดยสอบถามจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้
    1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ รองลงมาด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาวะแวดล้อมและด้านผลผลิตของโครงการตามลำดับเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

    1.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนบ้านห้วยเสียด รองลงมา คือ ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด และผู้บริหารโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือโรงเรียนมีการกำหนดปฏิทินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมอบหมายงานตามความเหมาะสมแก่บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดต่อการดำเนินงานโครงการรองลงมา คือ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด ชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการอย่างเพียงพอ
    1.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรอย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    1.4 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้เรียนมีการสร้างผลงานและแสดงผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆอย่างสร้างสรรค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รองลงมา คือ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ และผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนดีเหมาะสมกับ และผู้เรียนควบคุมตนเองได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมีวินัยรองลงมา คือ ด้านรักความเป็นไทยและด้านมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ด้านความกตัญญูกตเวที
    ข้อเสนอแนะ
    ข้อเสนอแนะทั่วไป
    1. ควรมีการศึกษาจุดเด่น และจุดด้อยของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้แต่โรงเรียนก็ต้องจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่า จะเป็นแบบ On-Site On-line On-Demand และ On - Hand หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆในการเรียนการสอนเป็นการสื่อสารในโลกยุคไร้พรมแดนทำให้ผู้เรียนเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยในหลายเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ทันสมัยตามกาลเวลา
    2. โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นกลยุทธ์ ที่ทำให้งานสำเร็จผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในทุกครั้งเพื่อขี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
    3. ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้นครูมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรม ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องสร้างความตระหนักให้แก่ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน
    4. ผู้บริหาร โรงเรียนควรมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทางการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีของครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภายในเครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ
    5. ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียด แนวทางการดำเนินโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    6. ควรมีการต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมีความสุข ในการเรียน และนักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมและจริยธรรมคุณธรรมควบคู่กันไป
    ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
    1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
    2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
    3. ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน


sriruang53 23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14 น. 0 32
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^