LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

usericon

ผู้ประเมิน    นางอธิภรณ์ โพธิ์นอก
ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการ งบประมาณมีความเพียงพอ เหมาะสม สถานที่ที่ใช้ในการประเมินโครงการ การบริหารโครงการ

3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงและแก้ไข

4. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในครั้งนี้ ดำเนินการประเมินโดยอาศัยรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) (ไม่รวม ผู้แทนครูและผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน ได้มาเช่นเดียวกับจำนวนนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยแต่ละข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินโครงการ ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายเปิด จำนวน 1 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประเมิน 1 ด้าน คือ ด้านบริบท จำนวนข้อคำถาม 14 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 ฉบับที่ 2 (ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประเมิน 1 ด้าน คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น จำนวนข้อคำถาม 16 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.76 ฉบับที่ 3 (ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประเมิน 1 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ จำนวนข้อคำถาม 19 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.71 ฉบับที่ 4 (ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน) ประเมิน 1 ด้าน คือ ด้านผลผลิต จำนวนข้อคำถาม 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.75

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลตามเกณฑ์

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมทุกรายการ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมทุกรายการ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ความพร้อมและความเหมาะสมของบุคลากร รองลงมา คือ สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ งบประมาณ

มีความเพียงพอ เหมาะสม

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีความเหมาะสมทุกรายการ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ การวางแผน รองลงมา คือ การดำเนินการ ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ การปรับปรุงและแก้ไข

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมสอดคล้องกันในระดับมาก รายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ คุณภาพผู้เรียน รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ

5. ภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทั้ง 4 ด้าน ของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ มีความเห็นว่าการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคล้องตรงกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^