LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

รูปแบบ OTOQ'S Excellence Model

usericon

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบในการกำหนดหลักการวิธีการดำเนินงาน และเกณฑ์ในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โรงเรียนวัดวังหว้าได้พัฒนารูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Educational Criteria Performance Excellence Model for One Tambon One Quality School "OTOQ'S Excellence Mode!" เพื่อให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการศึกษาเอกสาร สังเคราะห์ตามองค์ประกอบ คือ
1) การบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
2) เกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ประกอบด้วย ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน และด้านผลลัพธ์
3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การแบ่งปันภาวะผู้นำ การมีเป้าหมายเดียวกันคือผู้เรียน การร่วมมือของสมาชิก การพูดคุยสะท้อนคิด และการเปิดรับการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

ประโยชน์ของรูปแบบ
รูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษานั้นได้แสดงถึงระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ได้ปรากฎให้ทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกันในรูปของเอกสารและสามารถพัฒนาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต นอกจากนี้รูปแบบที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นนั้นมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีแสดงการจัดสรรทรัพยากรโดยองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา 4 ด้านเป็นกลไกการดำเนินงานในระดับต้น
นอกจากนี้รูปแบบยังได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา 2 ด้านอันเป็นที่ยอมรับ โดยทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องหลักเกณฑ์ของการประเมินผล และเกิดการยอมรับร่วมกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการกำหนดระยะเวลาประเมินความสำเร็จสำหรับผู้ปฏิบัติงานคือครูและบุคลากรทางการศึกษาชัดเจน และรับรู้ข้อกำหนดร่วมกัน ลดความกดดันในระยะยาว และสร้างความกระตือรือร้นและแรงจูงใจด้วยการเสริมด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนวัดวังหว้า นำสู่หลักในการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่ดี โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโรงเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ในระดับสถานศึกษา ความ พึงพอใจของผู้เรียน และผู้ปกครอง

บทสรุป
สำหรับรูปแบบเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่โรงเรียนวัดวังหว้าจัดทำขึ้นนั้นเป็นเครื่องมือจะนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับสถาศึกษาต่อไป โดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคาดหวังว่าจะได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพร่รูปแบบที่โรงเรียนวัดวังหว้าได้พัฒนาขึ้นโดยเริ่มจากการจัดการบริหารงาน 4 ด้านเพื่อการรับรู้เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับสถานศึกษารวมถึงความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาด้วยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นเลิศ 2 ด้านควบคู่ไปกับแนวทางการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

Abstract

Quality of education in One Tambon One Quality schools is necessary to develop a model for defining the principles, method of operation and the criteria for implementing. This model lead to truly actionable educational excellence in name of educational criteria performance excellence model for One Tambon One Quality school "OTOQ'S Excellence Model" which effects to quality of learners meet the school goals used for the benefit of educational administration by studying the documents synthesized by constituents:
1) school administration; academic administration, budget administratio, personnel administratio and general administration
2) educational criteria performance excellence; operational focus and the outcome The g'h National Conference on Educational Research, Naresuan University: 211 Disruptive Research and Innovation for Better Education in New Normal Era
3) professional learning community; shared leadership ,shared values, collaboration, reflective dialogue and collective learning to drive efficiency and effectiveness with learners. Model will keep up changes in the present era and to develop the body of knowledge on educational administration for maximum benefit in the future. Keywords: School Administration, Educational Performance Excellence, Professional Learning Community
guladam 14 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23 น. 0 88
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^