LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน    นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2564
บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 2.) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 3.) ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 4.) ประเมินด้านผลผลิตการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 4.1 คุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 4.2 ระดับคุณภาพการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 4.3    คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานที่ 1) โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 4.4     ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู จำนวน 56 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 981 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 981 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล โดบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้โปรแกรม SPSS Vesion 18 ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.838 - 0.979 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการประเมินพบว่า
    1.    ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2.    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินโดยรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของ ครู และผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 จำแนกเป็น
        4.1    ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4.2     ผลการประเมินการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน / ท้องถิ่นของครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์
     4.3    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4.4    ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน โดยรวมทั้งสี่กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์
ข้อเสนอแนะ
    1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
    1) โรงเรียนควรชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
    2) โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
    3) ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
    2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป
    1) ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการ แต่ทั้งนี้โรงเรียนจะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการประเมินใดควรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายว่าต้องการทราบข้อมูลหรือสารสนเทศใด จะได้เลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสม
    2) การประเมินโครงการระดับฝ่ายงานหรือระดับฝ่ายย่อยๆ ควรใช้รูปแบบการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักในการประเมิน


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^