LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

usericon

การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ในการประเมิน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น
1) คุณภาพการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ครอบคลุม4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณภาพการพัฒนาบุคลากร 2) คุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ครอบคลุม 3 องค์ระกอบ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ ประเมิน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 101 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และครูจำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อแต่มั่นละฉบับอยู่ระหว่าง .782 - .903 ผู้รายงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows Version 26 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ(Percentage)

สรุปผลการประเมินโครงการ
        การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564
1.    ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x-bar = 4.41, S.D. = .47) ได้ รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู (x-bar = 4.35, S.D.= .38) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
2.    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการและความเหมาะสมของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x-bar= 4.22, S.D.= .67) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ การวางแผนการดำเนินงาน (Plan) การดำเนินการจัดกิจกรรม (Do) การติดตามและประเมินผล (Check) และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Action) โดยภาพรวม พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x-bar = 4.46, S.D. = .63) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( x-bar= 4.30, S.D.= .70) ได้ และกลุ่มผู้ปกครอง ( x-bar = 4.24, S.D. = .76) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.    ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น
4.1 คุณภาพการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar = 4.54, S.D. = .62) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( x-bar = 4.45, S.D. = .66) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.35, = .S.D.75) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
             4.2 คุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x-bar = 4.49, S.D. = .62) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู (x-bar= 4.43, S.D.= .75) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( x-bar = 4.39, S.D. = .73) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.34, S.D. = .70) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
            4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขนุน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x-bar = 4.44, S.D. = .68) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( x-bar = 4.42, S.D. = .73) และกลุ่มครู (x-bar = 4.41, S.D.= .74) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( x-bar = 4.29, S.D. = .85) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^