LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

usericon

เรื่อง        การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย        นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ปีการศึกษา    2563 - 2564

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

        ผลการวิจัยพบว่า
1.    ผลการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการสอบถามความคิดเห็นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับสูงสุดได้แก่ ทีมร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก วิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมาก ชุมชนกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก และลำดับต่ำสุดได้แก่ โครงสร้างสนับสนุนชุมชน อยู่ในระดับมาก และผลการสอบถามความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับสูงสุดได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก การจัดการการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และลำดับต่ำสุดได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก
        2. ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
นำผลสร้างและตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากขั้นตอนที่ 1 จัดสร้างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรวจสอบยืนยันด้วยวิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ ให้ข้อเสนอแนะ สรุปแนวทางการดำเนินงานของรูปแบบ อภิปราย และข้อคิดเห็นอื่นๆ ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100
                        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำไปทดลองใช้รูปแบบสองวงรอบ ได้แก่ วงรอบที่ 1 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จำนวน 10 คน ผลการสอบถามความคิดเห็นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและผลการสอบถามความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า โดยรวมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมทุกด้าน วงรอบที่ 2 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว จำนวน 22 คน ผลการสอบถามความคิดเห็นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและผลการสอบถามความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า โดยรวมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมทุกด้าน
                        4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วงรอบที่ 1 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จำนวน 10 คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และวงรอบที่ 2 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว จำนวน 22 คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน

yut1978 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:04 น. 0 137
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^