LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงาน สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมของครูที่เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของครูที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 2) แบบประเมินชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 3) แบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมการใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์
ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test)
    ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
    1. ชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.49)
    2. คะแนนจากการทดสอบวัดความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ความพึงพอใจของครูที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต แบบอัตโนมัติโดยเทคนิค
การสอนงานสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.50)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^