LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

usericon

การศึกษาเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง
    (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผู้รายงาน    นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
ปีที่ศึกษา    2563
บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
    รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2) ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 294 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 203 คน จำแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 131 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 54 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devation) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
    ผลการประเมิน
    1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D.= 0.23) รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม ( = 4.70, S.D.= 0.21) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำข้า ( = 4.45, S.D.= 0.32) ด้านผลผลิต ( = 4.35, S.D.= 0.38) และด้านกระบวนการ ( = 4.27, S.D.= 0.40) ตามลำดับ

    2. การศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.= 0.21)
    3. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สรุปดังนี้
        3.1 ด้านการบริหารและการนิเทศ
         โรงเรียนควรมีแผน และโครงการที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบาย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมรับรู้ วางแนวทางดำเนินงาน และการตรวจสอบร่วมกัน ควรมีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ และนำมาประยุกต์ใช้ จัดทำมาตรการหรือโครงการรองรับและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินงานต่อเขตพื้นที่การศึกษา
    3.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
         ควรเพิ่มป้ายนิเทศ สุภาษิต คำพังเพย พุทธสุภาษิต คำขวัญที่บ่งบอกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน และยกย่องนักเรียน ที่ทำความดี โดยการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล ให้โรงเรียนนำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
                3.3 ด้านการจัดการเรียนรู้
             ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาและฝึกฝนให้นักเรียน มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการสอนความรู้ทางวิชาการตามที่หลักสูตรกำหนด
                3.4 ด้านการจัดกิจกรรม
             ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามที่โรงเรียนจัดขึ้น
ได้แก่ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำและประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมเด็กดีสู่วิถีสุจริตด้วย 4 M กิจกรรมค่ายคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3.5 ด้านการวัดและประเมินผล
             ต้องมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่กำหนดไว้ ควรทำในรูปคณะกรรมการและแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง และครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมได้ทันท่วงที
pattama444 09 พ.ค. 2565 เวลา 16:09 น. 0 156
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^