LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25  08 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ." ให้บุคลากร 5 จังหวัด work from home ลดเสี่ยงโควิด 08 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศ 11 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 08 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 รับสมัคร 5-11 พ.ค.64 ตำแหน่งว่าง 11,703 อัตรา

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัย        วิชัย สาลีงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานศึกษา    โรงเรียนสนมวิทยาคาร ตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์
ปีที่วิจัย        ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 3) เพื่อการทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 234 คน ได้แก่ ครู จำนวน 27 คน นักเรียน จำนวน 99 คน ผู้ปกครอง จำนวน 99 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะ (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคริร์ท และแบบสนทนากลุ่ม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า สถานศึกษาได้กำหนด ขั้นตอน การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ดังนี้ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (5) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ ศึกษา (6) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7) การนิเทศการศึกษา และ (8) การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษากำหนดนโยบายส่งเสริมให้ครูนำแนวคิดพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ โดยส่งเสริมความร่วมมือที่หลากหลาย
        2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า รูปแบบ มีองค์ประกอบ การพัฒนา 3 องค์ประกอบ เรียกชื่อย่อว่า SNW Model คือ องค์ประกอบที่ 1 การเป็นนักวิชาการ (Scholar : S) มีแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ กำหนดนโยบายการพัฒนา (Policy) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Environment) การสร้างความร่วมมือ (Participations) การติดตาม ประเมินผล (Evaluation) องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม (Negotiate : N) 1)ด้านการ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 2) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 4) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 5) ด้านการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6)ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 7)ด้านการ นิเทศการศึกษา และ8)ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและองค์ประกอบที่ 3 ความฉลาด (Wisdom : W) การศึกษา 2 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและเกิดความฉลาด มีแนวทางการพัฒนา 9 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์หลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 2) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3)การนิเทศติดตาม 4)ด้านการ พัฒนาครู 5) วัดผลประเมินผลอยู่เสมอ 6)วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผลการเรียนไปในทางเดียวกัน 7)นำ ผลการ วัดและประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุง 8)ส่งเสริมให้ครูทำ วิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 9)จัด งบให้เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70)
        3. การทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุง พัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
            3.1 ระดับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า มีการพัฒนาอยู่ ในระดับมากที่สุด ( =4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การเป็นนักวิชาการ มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50) และองค์ประกอบที่ 3 ความฉลาด ในการศึกษา 2 หลักสูตร มีการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51)
            3.2 ระดับความพึงพอใจในพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.54)
            3.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประสิทธิภาพความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และได้เสนอแนะแนวทางพัฒนา คือ 1) ควรสร้างทีมงานรับผิดชอบในพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แต่ละด้านให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรจัดอบรมครู นักเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษา 2 หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ 3) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักใน การศึกษา ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^