LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 64 10 เม.ย. 2564ผลตรวจ “ตรีนุช”รอบ 2 เป็นลบ 10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับหนังสือ ป.3_ครูมะเหรียม

usericon

วิจัยเรื่อง:    ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
        แบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย:    นางสาวมะเหรียม โหมดฮา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน:    โรงเรียนบ้านเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
        และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ปีที่วิจัย:    2563

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจำนวน 26 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจำวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26 แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง 2) หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม 3) แบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ และ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 82.92/87.78
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar=4.07, S.D=0.82)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^