LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25  08 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ." ให้บุคลากร 5 จังหวัด work from home ลดเสี่ยงโควิด 08 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศ 11 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 08 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 รับสมัคร 5-11 พ.ค.64 ตำแหน่งว่าง 11,703 อัตรา

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้_รอง ผอ ญตินันท์ รร.เขาตูม

usericon

ชื่อรายงาน:    การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิด
        วิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ผู้ประเมิน:    นายญตินันท์ แก้วงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตูม
        วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปีที่รายงาน:    2561
บทสรุปผู้บริหาร
    การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม มีวัตถุประสงค์ ของการประเมิน ดังต่อไปนี้ 1)เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context : C) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input : I) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process : P) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product : P) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม ได้แก่ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้สอน 24 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 305 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 319 คน ผู้ปกครองปีการศึกษา 2560 จำนวน 285 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 278 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และเปรียบเทียบผลการทดสอบด้วย t-test Independent
    ผลการประเมินโครงการ พบว่า
    1)    ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการทั้งครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งความคิดเห็นของครูผู้สอนและความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประเด็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งความคิดเห็นของครูผู้สอนและความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประเด็นความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งความคิดเห็นของครูผู้สอนและความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประเด็นความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งความคิดเห็นของและความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    2) ด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2560-2561 ทั้งครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นความพร้อมของบุคลากร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก และ ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ประเด็นความเพียงพอของงบประมาณ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ประเด็นความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ปีการศึกษา 2560และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ประเด็นการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ประเด็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมาก
    3) ด้านกระบวนการ ปีการศึกษา 2560 โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็น ความคิดเห็นของครูผู้สอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็น ความคิดเห็นของครูผู้สอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด    
    4) ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ปี 2561 สูงกว่าปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนมีคุณภาพในระดับมาก ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม ปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^