LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 64 10 เม.ย. 2564ผลตรวจ “ตรีนุช”รอบ 2 เป็นลบ 10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25 

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
        ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
        สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อผู้วิจัย    นายนิษฐิโชค ช่างสาร

ปีที่ทำวิจัย    2562
บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ.1).ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2) พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่.21.ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เกี่ยวกับ 4.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 4.2 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ดังนี้ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ การสื่อสาร ความร่วมมือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้จากเอกสารงานวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูและนักเรียนที่เลือกมาโดยการสุ่มแบบง่าย และ ขั้นตอนที่ 4 หาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การรับรองรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ฉบับ คือ 1) ประเด็นการสนทนากลุ่ม 2) ประเด็นสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 3) แบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย วิธีการคิด วิธีการทำงาน เครื่องมือในการทำงาน และการดำรงชีวิตในโลก 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติภาคบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
    1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล 5) ปัจจัยสนับสนุน 6) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ออกแบบการเรียนรู้ (Design stage) ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม (Preparation stage) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (Practical stage) ขั้นที่ 4 การนำไปใช้ (Production stage) ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation stage) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
    2.1 ผู้เรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 2) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะความร่วมมือและการทำงาน เป็นทีม และ 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
    2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานสะเต็มศึกษา กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม English on Tuesday กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมมารยาทไทย เป็นต้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน การหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้องเรียน กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ แสดงแนวคิดที่แปลกใหม่ใช้วิธีการคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความประทับใจที่ได้เรียนรู้และฝึกทักษะรวมทั้งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของตนเอง
blackmx0 28 ก.พ. 2564 เวลา 01:16 น. 0 36
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^